Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu oraz publikacja tekstu jednolitego statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3

20-07-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 3 („Fundusz”):

art. 30 ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie:


„17. Zarząd Towarzystwa może obniżyć minimalną wysokość pojedynczego żądania wykupu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych w ramach jednego zlecenia, o którym mowa w ust. 5. Fundusz poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz umieści na stronie internetowej, o której mowa w art. 39 ust. 3, informację o obniżeniu minimalnej wysokości pojedynczego żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w ramach jednego zlecenia, najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed ich zmianą.”


Zmiana statutu Funduszu wskazana powyżej wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższej zmiany decyzją z dnia 06 lipca 2009 r. nr DFL/4034/86/5/09/V/U/3/7P-1/KB. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła również zezwolenia na skrócenie wejścia w życie zmiany statutu, w związku z czym wskazana zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W związku z wejściem w życie w dniu 20 lipca 2009 r. zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 3 wskazanej powyżej, publikujemy tekst jednolity statutu.

 

Zobacz tekst jednolity statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3


 

Wróć do listy