Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu oraz publikacja tekstu jednolitego statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

23-01-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 („Fundusz”):

1. w art. 2 definicja Depozytariusza otrzymuje następujące brzmienie:
„Depozytariusz – oznacza Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.”
2. w art. 2 definicja Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi” – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).”
3. w art. 2 definicja Ustawy o Ofercie Publicznej otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa o Ofercie Publicznej – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).”
4. w art. 2 definicja Ustawy o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1537 z późn. zm.).”
5. w art. 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w Radzie Inwestorów Uczestnik wykonuje:
a) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi,
b) przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku Uczestników nie będących osobami fizycznymi.”
6. w art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.”
7. art. 15 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.
2. Dla osiągnięcia celu inwestycyjnego Fundusz będzie stosował strategię zabezpieczania portfela akcji o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance (w skrócie „CPPI”) polegającą na odpowiednim rebalansowaniu udziałów akcji i instrumentów dłużnych w portfelu w celu ochrony Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu, zwanego dalej poziomem ochrony kapitału, na koniec założonego każdorazowo okresu zgodnie z następującymi założeniami:
a) Wartość Aktywów Netto Funduszu w dowolnym momencie nie powinna spaść poniżej określonego poziomu minimalnego, zwanego dalej poziomem odniesienia (opisanego w art. 18 ust. 1), tak aby na koniec zdefiniowanego wstępnie okresu Wartość Aktywów Netto Funduszu była nie mniejsza od wymaganego dla uzyskania przyjętego poziomu ochrony kapitału,
b) maksymalne zaangażowanie w akcje (rozumiane dalej jako zaangażowanie wynikające z posiadanych w portfelu Funduszu akcji oraz zajętych pozycji na instrumentach pochodnych), dalej zwane także maksymalną ekspozycją na akcje powinno być równe w dowolnym momencie stałej wielokrotności różnicy pomiędzy aktualną Wartością Aktywów Netto Funduszu oraz poziomem odniesienia.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zakładany poziom ochrony kapitału będzie obowiązywał w okresach trzyletnich, przy czym poziom ten, przy zastosowaniu strategii, o której mowa w ust. 2, w pierwszym okresie trzyletnim będzie nie mniejszy niż 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu. Fundusz poprzez przekazanie raportu bieżącego oraz publikację w sposób, o którym mowa w art. 39 ust. 3, w okresie od 4 (czterech) do 2 (dwóch) tygodni przed pierwszym Dniem Wyceny każdego kolejnego okresu trzyletniego, poda do publicznej wiadomości informację o zakładanym poziomie ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie, przy czym poziom ten będzie nie mniejszy niż 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego. Fundusz może także, w tym samym trybie i na tych samych warunkach, podwyższyć zakładany poziom ochrony kapitału w trakcie trwania trzyletnich okresów, przy czym zmiana ta dotyczy danego okresu trzyletniego i staje się skuteczna w następnym Dniu Giełdowym po dniu, w którym podano do publicznej wiadomości informację o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.
4. Bieżący trzyletni okres, w którym obowiązuje poziom ochrony kapitału, kończy się w pierwszym Dniu Wykupu ustalonym zgodnie z art. 30 ust. 3, przypadającym nie wcześniej niż w 36. (słownie: trzydziestym szóstym) miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym rozpoczął się bieżący trzyletni okres.
5. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1, w tym w szczególności ochrony kapitału na zakładanym poziomie, a także spełnienia się założeń strategii zabezpieczania portfela akcji, o której mowa w ust. 2.”
8. art. 17 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, limity określone powyżej oraz pozostałe limity inwestycyjne określone w Statucie lub wynikające z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych liczone są w odniesieniu do wartości odpowiednio Aktywów Funduszu lub Aktywów Netto Funduszu ustalonych w ostatnim Dniu Wyceny.”
w art. 19 usunięto ust. 5 i ust. 6.
9. art. 23 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innymi funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo. Fundusz niezwłocznie informuje o istotnych warunkach zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
10. po art. 25 skreśla się tytuł TRANSAKCJE Z DEPOZYTARIUSZEM,
11. art. 26 skreślony.
12. art. 30 ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie:
„17. Zarząd Towarzystwa może obniżyć minimalną wysokość pojedynczego żądania wykupu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych w ramach jednego zlecenia, o którym mowa w ust. 5. Fundusz poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz umieści na stronie internetowej, o której mowa w art. 39 ust. 3, informację o obniżeniu minimalnej wysokości pojedynczego żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w ramach jednego zlecenia, najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed ich zmianą.”
13. w art. 40 ust. 1 dodano pkt e) w następującym brzmieniu:
„e) upłynął 6-miesięczny okres, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym Uczestnikiem Funduszu.”
14. art. 42 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zmiana Statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14 oraz w art. 139 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, wymaga uzyskania zezwolenia KNF.
2. Zmiana Statutu w zakresie określonym w ust. 1 wchodzi w życie w terminach ustalonych zgodnie z art. 24 ust. 6–7 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
3. Zmiana Statutu, która nie wymaga zezwolenia KNF, wchodzi w życie:
a) w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 39 ust. 3 Statutu – w przypadku zmiany Statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8a–8c Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;
b) z dniem ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 39 ust. 3 Statutu – w pozostałych przypadkach.”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1–6 oraz 9–14 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 23 stycznia 2009 r. Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 7–8 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


W związku z wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2009 r. zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 wskazanych w pkt 1–6 oraz 9–14 powyżej, publikujemy tekst jednolity statutu.


Zobacz statut funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
 

Wróć do listy