Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu oraz publikacja tekstu jednolitego statutu BPH FIZ Dochodowych Surowców

23-01-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców („Fundusz”):

1. w art. 2 definicja Depozytariusza otrzymuje następujące brzmienie:
„Depozytariusz – oznacza Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.”
2. w art. 2 dotychczasowa definicja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd otrzymuje następujące brzmienie:
„KNF – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego.”
3. w art. 2 definicja Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi” – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).”
4. w art. 2 definicja Ustawy o Ofercie Publicznej otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa o Ofercie Publicznej – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).”
5. w art. 2 definicja Ustawy o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1537 z późn. zm.).”
6. w art. 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Rada Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich KNF.”
7. w art. 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w Radzie Inwestorów Uczestnik wykonuje:
a) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi,
b) przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku Uczestników nie będących osobami fizycznymi.”
8. w art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.”
9. art. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Przyjmowanie Zapisów nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia KNF na utworzenie Funduszu i nie później niż 8 (osiem) tygodni od dnia następującego po dniu doręczenia zezwolenia KNF na utworzenie Funduszu, przy czym termin przyjmowania Zapisów nie może być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące.
2. Jeżeli zezwolenie KNF na utworzenie Funduszu zostanie doręczone później niż w dniu 5 czerwca 2006 roku, terminy subskrypcji i przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A oraz dokonywania wpłat mogą zostać zmienione przez zarząd Towarzystwa i podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. poprzez przekazanie informacji do KNF, GPW, a po upływie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 40 ust. 3, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem otwarcia subskrypcji.
3. Do czasu rozpoczęcia subskrypcji Towarzystwo zastrzega sobie prawo zmiany terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A, o którym mowa w art. 9 ust. 1. W przypadku zmiany terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy przed planowanym terminem rozpoczęcia subskrypcji, w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. poprzez przekazanie informacji do KNF, GPW, a po upływie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 40 ust. 3.
4. Zarząd Towarzystwa nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A może postanowić o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów, przy czym termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o 4 (cztery) tygodnie. Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. poprzez przekazanie informacji do KNF, GPW, a po upływie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 40 ust. 3. Termin przyjmowania Zapisów nie może być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące.
10. w art. 11 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Inwestor składający Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest nim związany do chwili dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, z tym że Zapis przestaje wiązać w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia przez KNF zezwolenia na utworzenie Funduszu, a także w przypadku gdy postanowienie sądu o odmowie wpisu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stanie się prawomocne.”
11. w art. 13 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy), emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A nie dochodzi do skutku. W takim przypadku Towarzystwo przekaże informację o niedojściu emisji do skutku do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. poprzez przekazanie informacji do KNF, GPW, a po upływie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz umieści tą informację na stronie internetowej, o której mowa w art. 40 ust. 3.”
12. w art. 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Do dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych KNF może cofnąć zezwolenie na utworzenie Funduszu, jeżeli przy zbieraniu wpłat Towarzystwo naruszyło przepisy Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Statutu lub warunki zezwolenia KNF na utworzenie Funduszu.”
13. w art. 14 ust. 3 pkt c) otrzymuje następujące brzmienie:
„c) w którym decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, lub”
14. w art. 15 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.
2. Dla osiągnięcia celu inwestycyjnego Fundusz będzie inwestował w instrumenty finansowe umożliwiające osiąganie zysków w wyniku wzrostu rynkowych cen surowców i towarów.
3. Dla osiągnięcia celu inwestycyjnego Fundusz będzie stosował strategię zabezpieczania portfela o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance (w skrócie „CPPI”). W ramach stosowania tej strategii Fundusz będzie nabywał w odpowiedniej, opisanej w art. 18, proporcji instrumenty wymienione w art. 16 ust. 1 lit. d)-e) oraz instrumenty dłużne i Instrumenty Rynku Pieniężnego w celu ochrony Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu, zwanego dalej poziomem ochrony kapitału, na koniec założonego każdorazowo okresu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, zakładany poziom ochrony kapitału będzie obowiązywał w okresach trzyletnich, przy czym poziom ten, przy zastosowaniu strategii, o której mowa w ust. 3, w pierwszym okresie trzyletnim będzie nie mniejszy niż 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu. Fundusz poprzez przekazanie raportu bieżącego oraz publikację w sposób, o którym mowa w art. 40 ust. 3, w okresie od 4 (czterech) do 2 (dwóch) tygodni przed pierwszym Dniem Wyceny każdego kolejnego okresu trzyletniego, poda do publicznej wiadomości informację o zakładanym poziomie ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie, przy czym poziom ten będzie nie mniejszy niż 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego. Fundusz może także, w tym samym trybie i na tych samych warunkach, podwyższyć zakładany poziom ochrony kapitału w trakcie trwania trzyletnich okresów, przy czym zmiana ta dotyczy danego okresu trzyletniego i staje się skuteczna w następnym Dniu Giełdowym po dniu, w którym podano do publicznej wiadomości informację o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.
5. Bieżący trzyletni okres, w którym obowiązuje poziom ochrony kapitału, kończy się w pierwszym Dniu Wykupu ustalonym zgodnie z art. 30 ust. 3, przypadającym nie wcześniej niż w 36. (słownie: trzydziestym szóstym) miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym rozpoczął się bieżący trzyletni okres.
6. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1, w tym w szczególności ochrony kapitału na zakładanym poziomie.”
15. art. 17 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, limity określone powyżej oraz pozostałe limity inwestycyjne określone w Statucie lub wynikające z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych liczone są w odniesieniu do wartości odpowiednio Aktywów Funduszu lub Aktywów Netto Funduszu ustalonych w ostatnim Dniu Wyceny.”
16. art. 23 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innymi funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo. Fundusz niezwłocznie informuje o istotnych warunkach zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
17. po art. 25 skreśla się tytuł TRANSAKCJE Z DEPOZYTARIUSZEM,-
18. art. 26 skreślony.
19. art. 38 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Jeżeli w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od Funduszu w danym Dniu Wyceny nie jest możliwa wycena istotnej, w opinii Towarzystwa oraz Depozytariusza, części Aktywów zgodnie z zasadami określonymi w art. 32-37, Fundusz może w uzgodnieniu z Depozytariuszem, odstąpić od dokonywania wyceny WAN oraz WANCI w tym Dniu Wyceny. W takiej sytuacji dniem wyceny WAN oraz WANCI będzie dzień przypadający na pierwszy Dzień Giełdowy następujący po ustaniu przyczyny, z powodu której Fundusz odstąpił od dokonania wyceny WAN i WANCI. Fundusz niezwłocznie zawiadamia KNF o istotnych przyczynach zawieszenia wyceny WAN i WANCI oraz publikuje informacje o zawieszeniu i/lub odwołaniu zawieszenia w trybie przekazania raportu bieżącego do publicznej wiadomości oraz na stronie internetowej, o której mowa w art. 40 ust. 3.”
20. art. 40 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Fundusz publikuje Prospekt w sposób określony przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz przepisami Rozporządzenia 809/2004. Z zastrzeżeniem zdania następnego, aktualizacje treści Prospektu będą dokonywane w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które Towarzystwo uzna za niemające znaczącego wpływu na ocenę Certyfikatu Inwestycyjnego będą podawane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. poprzez przekazanie informacji do KNF, GPW, a po upływie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej S.A.”
21. art. 40 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Niezwłocznie po ustaleniu WANCI Fundusz podaje tę wartość do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz umieści umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 40 ust. 3.”
22. w art. 41 ust. 1 pkt a) otrzymuje następujące brzmienie:
„a) cofnięta zostanie decyzja KNF zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzenie Funduszem nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia;”
23. w art. 41 ust. 1 dodano pkt e) w następującym brzmieniu:
„e) upłynął 6-miesięczny okres, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym Uczestnikiem Funduszu.”
24. w art. 41 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz chyba, że KNF wyznaczy innego likwidatora.”
25. art. 43 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zmiana Statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14 oraz w art. 139 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, wymaga uzyskania zezwolenia KNF.
2. Zmiana Statutu w zakresie określonym w ust. 1 wchodzi w życie w terminach ustalonych zgodnie z art. 24 ust. 6–7 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
3. Zmiana Statutu, która nie wymaga zezwolenia KNF, wchodzi w życie:
a) w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 40 ust. 3 Statutu – w przypadku zmiany Statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8a–8c Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;
b) z dniem ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 40 ust. 3 Statutu – w pozostałych przypadkach.”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1–13 oraz 16–25 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 23 stycznia 2009 r. Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 14–15 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


W związku z wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2009 r. zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców wskazanych w pkt 1–13 oraz 16–25 powyżej, publikujemy tekst jednolity statutu.


Zobacz statut funduszu BPH FIZ Dochodowych Surowców
 

Wróć do listy