Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu oraz publikacja tekstu jednolitego statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu

23-01-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu („Fundusz”):

1. w art. 2 definicja Depozytariusza otrzymuje następujące brzmienie:
„Depozytariusz – oznacza Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.”
2. w art. 2 definicja Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi” – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).”
3. w art. 2 definicja Ustawy o Ofercie Publicznej otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa o Ofercie Publicznej – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).”
4. w art. 2 definicja Ustawy o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1537 z późn. zm.).”
5. w art. 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w Radzie Inwestorów Uczestnik wykonuje:
a) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi,
b) przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku Uczestników nie będących osobami fizycznymi.”
6. w art. 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.”
7. w art. 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, może lokować Aktywa Funduszu wyłącznie w:
a) dłużne papiery wartościowe;
b) Instrumenty Rynku Pieniężnego;
c) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub Instytucjach Kredytowych;
d) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;
e) PLN, EUR, USD.”
8. w art. 16 usunięto ust. 5 i ust. 6.
9. art. 17 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Łączna wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych ze wszystkimi podmiotami, nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu.
2. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznaczone jest jako łączna suma bezwzględnej wartości Instrumentów Pochodnych wykazanej w ksigach rachunkowych Funduszu; wyznaczone w powyższy sposób maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wynosi 80% (osiemdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu.
3. Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, limity określone powyżej oraz pozostałe limity inwestycyjne określone w Statucie lub wynikające z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych liczone są w odniesieniu do wartości odpowiednio Aktywów Funduszu lub Aktywów Netto Funduszu ustalonych w ostatnim Dniu Wyceny.”
10. art. 18 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.
2. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub Instytucjach Kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% (dziesięciu procent) WAN Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”
11. po art. 19 skreśla się tytuł TRANSAKCJE Z DEPOZYTARIUSZEM,-
12. art. 20 skreślony.
13. w art. 34 ust. 1 dodano pkt d) w następującym brzmieniu:
„d) upłynął 6-miesięczny okres, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym Uczestnikiem Funduszu.”
14. art. 37 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zmiana Statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14 oraz w art. 139 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, wymaga uzyskania zezwolenia KNF.
2. Zmiana Statutu w zakresie określonym w ust. 1 wchodzi w życie w terminach ustalonych zgodnie z art. 24 ust. 6–7 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
3. Zmiana Statutu, która nie wymaga zezwolenia KNF wchodzi w życie:
a) w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 33 ust. 2 Statutu – w przypadku zmiany Statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8a–8c Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;
b) z dniem ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 33 ust. 2 Statutu – w pozostałych przypadkach.”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1–6 oraz 11–14 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 23 stycznia 2009 r. Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 7–10 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


W związku z wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2009 r. zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu wskazanych w pkt 1–6 oraz 11–14 powyżej, publikujemy tekst jednolity statutu.
 

Zobacz statut funduszu BPH FIZ Korzystnego Kursu
 

Wróć do listy