Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu oraz publikacja tekstu jednolitego statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości

23-01-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości („Fundusz”):

1. w art. 2 definicja Depozytariusza otrzymuje następujące brzmienie:
„Depozytariusz – oznacza Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.”
2. w art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.”
3. w art. 19 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, może lokować Aktywa Funduszu wyłącznie w:
a) papiery wartościowe;
b) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych;
c) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
d) waluty;
e) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;
f) Instrumenty Rynku Pieniężnego;
g) depozyty w bankach krajowych.”
4. w art. 21 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Udział lokat, o których mowa w ust. 1 pkt a), będzie wynosił od 0% (słownie: zero procent) do 100% (słownie: sto procent) wartości Aktywów Funduszu, przy czym zastosowanie mają okresy oraz limity wskazane w ust. 7.”
5. w art. 21 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Lokaty bankowe mogą być dokonywane wyłącznie w walutach, o których mowa w ust. 1 pkt f) i wyłącznie w bankach posiadających w dniu zawarcia umowy lokaty bankowej kapitały własne przekraczające 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) EUR lub ich równowartość w innej walucie, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających w dniu zawarcia umowy lokaty bankowej, rating nie niższy niż rating Rzeczypospolitej Polskiej nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Standard & Poor's, Moody's Investors Service lub Fitch Ratings lub inną uznaną międzynarodową agencję ratingową.”
6. w art. 21 usunięto ust.7 i dotychczasowy ust. 8 otrzymuje numerację ust. 7 o następującym brzmieniu:
„7. W początkowym okresie istnienia Funduszu udział aktywów stanowiących Portfel Inwestycji Płynnych w Aktywach Funduszu będzie wynosił 100% (słownie: sto procent) i będzie maleć wraz z upływem czasu trwania Funduszu. Udział aktywów stanowiących Portfel Inwestycji Płynnych:
a) będzie mniejszy niż 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu na koniec 18. (słownie: osiemnastego) miesiąca działalności Funduszu,
b) będzie mniejszy niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu na koniec 2. (słownie: drugiego) roku działalności Funduszu,
c) będzie wynosił nie więcej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu na koniec 3. (słownie: trzeciego) roku działalności Funduszu,
d) może być wyższy niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu w przedostatnim i w ostatnim roku wyznaczonego terminu zakończenia działalności Funduszu, w związku ze zbywaniem lokat stanowiących Portfel Inwestycji Docelowych.”
7. w art. 21 dotychczasowy ust. 9 otrzymuje numerację ust. 8 o następującym brzmieniu:
„8. Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, limity określone powyżej oraz pozostałe limity inwestycyjne określone w Statucie lub wynikające z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych liczone są w odniesieniu do wartości odpowiednio Aktywów Funduszu lub Aktywów Netto Funduszu ustalonych w ostatnim Dniu Wyceny.”
8. w art. 23 usunięto ust. 3 i ust. 4.
9. art. 25 skreślony.
10. art. 26 skreślony.
11. W związku z usunięciem ust. 2, art. 27 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty w łącznej wysokości nieprzekraczającej 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) WAN Funduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów. Celem zaciągania powyższych pożyczek i kredytów jest krótkoterminowe finansowanie pomostowe Spółek Celowych lub podmiotów tworzonych lub nabywanych przez Fundusz w celu dokonania inwestycji w Spółki Celowe.”
12. w art. 44 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Niezwłocznie po ustaleniu WANCI Fundusz podaje tę wartość do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz umieszcza na stronie internetowej, o której mowa w art. 44 ust. 3.”
13. w art. 45 ust. 1 dodano pkt f) w następującym brzmieniu:
„f) upłynął 6-miesięczny okres, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym Uczestnikiem Funduszu.”
14. art. 47 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zmiana Statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14 oraz w art. 139 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, wymaga uzyskania zezwolenia KNF.
2. Zmiana Statutu w zakresie określonym w ust. 1 wchodzi w życie w terminach ustalonych zgodnie z art. 24 ust. 6–7 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
3. Zmiana Statutu, która nie wymaga zezwolenia KNF wchodzi w życie:
a) w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 44 ust. 3 Statutu – w przypadku zmiany Statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8a–8c Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;
b) z dniem ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 44 ust. 3 Statutu – w pozostałych przypadkach.”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1–2 oraz 12–14 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 23 stycznia 2009 r. Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 3–11 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


W związku z wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2009 r. zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości wskazanych w pkt 1–2 oraz 12–14 powyżej, publikujemy tekst jednolity statutu.


Zobacz statut funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości
 

Wróć do listy