Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu Prokura NS FIZ

31-08-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”):

 

1. W art. 2 definicja „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Towarzystwo - Oznacza Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa.”.

 

2. W art. 3 Statut otrzymuje następujące brzmienie:

 

  1. Fundusz zarządzany jest przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.
  2. Towarzystwo może używać skrótu firmy, pod którą występuje, w następującym brzmieniu: Copernicus Capital TFI S.A.
  3. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
  4. Adresem Towarzystwa jest: ul. Królewska 16, 00-113 Warszawa.
  5. Zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, siedziba i adres Towarzystwa jest jednocześnie siedzibą i adresem Funduszu.”

 

3. W art. 9 ust. 2 Statut otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Zmiany Statutu i informacje o terminie ich wejścia w życie oraz informacje o WANCI, będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej www.copernicus-tfi.pl. Pozostałe informacje, zawiadomienia i ogłoszenia wymagane prawem lub niniejszym Statutem, będą podawane przez Fundusz do wiadomości Uczestników poprzez ich wysłanie za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji na adres poczty elektronicznej ujawniony w Ewidencji.”

 

4. W art. 11 ust. 3 Statut otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3. Towarzystwo może zawrzeć, umowę zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Funduszu, na który składają się Aktywa Płynne.”

 

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31 sierpnia 2007 r.

Wróć do listy