Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu Prokura NS FIZ

11-09-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”):

 

Art. 9 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie: „Zmiany Statutu i informacje o terminie ich wejścia w życie oraz informacje o WANCI, będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej www.bphtfi.pl. Pozostałe informacje, zawiadomienia i ogłoszenia wymagane prawem lub niniejszym Statutem, będą podawane przez Fundusz do wiadomości Uczestników poprzez ich wysłanie za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji na adres poczty elektronicznej ujawniony w Ewidencji.”

 

Art. 9 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie: „W Monitorze Polskim „B” publikowane są roczne sprawozdania finansowe Funduszu.”

 

Art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w miejscu siedziby Funduszu lub we Wrocławiu.”

 

Po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

 

„Art. 22a

EMISJA CERTYFIKATÓW SERII B

 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B jest 25 (słownie: dwadzieścia pięć) Certyfikatów Inwestycyjnych.

 

2. Łączna wartość emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B wynosi 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych.

 

3. Podmiotem uprawnionym do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B jest na zasadzie wyłączności SECAPITAL S.a R.L. z siedzibą w Luksemburgu, adres: 5 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.”

 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 11 września 2006r.

Wróć do listy