Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu, publikacja tekstu jednolitego statutu, aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu BPH FIO Parasolowego

23-01-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1. w art. 1 pkt 4) definicja Depozytariusza otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Depozytariusz – oznacza Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.”
2. w art. 1 pkt 5) definicja Dystrybutora otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Dystrybutor  Towarzystwo, Fundusz lub inny podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”
3. art. 1 pkt 14) definicja Jednostki Uczestnictwa otrzymuje następujące brzmienie:
„14. Jednostka Uczestnictwa  Tytuł prawny reprezentujący prawa majątkowe do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu określone Statutem Funduszu i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych typów, określone w Statucie w szczególności w art. 16 ust. 10 Statutu.”
4. w art. 1 pkt 22) definicja Przedstawiciela otrzymuje następujące brzmienie:
„22. Przedstawiciel  Osoba fizyczna, pozostająca z Towarzystwem lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, za pośrednictwem której mogą być składane oświadczenia woli Uczestników i Inwestorów.”
5. w art. 1 po pkt 32) dodaje się pkt 33) definicja Umowy o IKE w brzmieniu:
„33) Umowa o IKE – Zawarta między Funduszem a Uczestnikiem umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2004 Nr 116 poz. 1205 z późn. zm.).”
6. w art. 1 dotychczasowe pkt 33) – 38) otrzymują numerację odpowiednio pkt 34) – 39).
7. w art. 1 po pkt 39) dodaje się pkt 40) definicja Ustawy o Rachunkowości w brzmieniu:
„40) Ustawa o Rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).”
8. w art. 1 dotychczasowe pkt 39) – 47) otrzymują numerację odpowiednio pkt 41) – 49).
9. w art. 1 nowy pkt 46) definicja Wypłaty Transferowej otrzymuje następujące brzmienie:
„46. Wypłata Transferowa – Wypłata transferowa w rozumieniu Ustawy o IKE, a w szczególności Zamiana Jednostek Uczestnictwa dokonywana w przypadku, gdy zarówno odkupywane, jak i nabywane Jednostki Uczestnictwa są rejestrowane na IKE.”
10. w art. 1 nowy pkt 49) dotychczasowa definicja Wypłaty Transferowej otrzymuje następujące brzmienie:
„49. Zwrot, Częściowy Zwrot – Odpowiednio zwrot i częściowy zwrot w rozumieniu Ustawy o IKE.”
11. w art. 3 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Utworzenie BPH Subfunduszu Akcji Globalnego, BPH Subfunduszu Aktywnego Zarządzania Globalnego, BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1 oraz BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 2 nie wymaga zmiany Statutu. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu lub Subfunduszy zostanie ogłoszony przez Towarzystwo na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, przy czym rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi nie wcześniej niż po zarejestrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych przekształcenia funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 4, w Fundusz, a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi nie później niż po upływie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.”
12. w art. 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.”
13. art. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 9
1. Jeżeli postanowienia Części II Statutu nie stanowią inaczej, Fundusz, z zastrzeżeniem ustępów poniższych, art. 11 Statutu oraz postanowień Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, może lokować Aktywa Subfunduszy wyłącznie w:
a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych wskazanych odpowiednio w Części II Statutu,
b) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w lit. a), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, pod warunkiem że postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu przewidują dokonywanie takich lokat,
c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w tym depozyty walutowe zawierane w celach zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a) i b), jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
i. emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo Członkowskie, lub
ii. emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
iii. emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a), lub
iv. emitowane przez podmiot posiadający rating na poziomie inwestycyjnym lub gwarantowane przez podmiot posiadający rating na poziomie inwestycyjnym, pod warunkiem że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w pkt i.-iii. oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:
- jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10.000.000,- (dziesięć milionów) EUR,
- publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
- należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
- zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecie, albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności,
pod warunkiem, że postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu przewidują dokonywanie tego rodzaju lokat,
e) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w lit. a), b) i d), z tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
2. Lokowanie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, Państwo Członkowskie lub państwo należące do OECD, wymaga uzyskania zgody KNF na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.
3. KNF może udzielić zgody na lokowanie przez Fundusz Aktywów Subfunduszy w depozyty w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.
4. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszy może nabywać:
a) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
c) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
i. instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,
ii. instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca KNF z tym organem,
iii. ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,
iv. instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,
 pod warunkiem, że nie więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.
5. Zgodnie z polityką inwestycyjną określoną dla Subfunduszy, Fundusz zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, pod warunkiem że postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu wskazują ten rynek, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
6. Fundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 5, , pod warunkiem że:
a) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym danego Subfunduszu określonym w Części II Statutu,
b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym danego Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
i. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
ii. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
iii. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszy,
c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i d), stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, lub przez rozliczenie pieniężne,
w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym wykorzystywane będą Instrumenty Pochodne wymienione w ust. 7, przy czym przy wyborze poszczególnych instrumentów Fundusz będzie kierował się kryteriami płynności oraz podnoszenia stopy zwrotu,
e) warunkiem zastosowania Instrumentów Pochodnych jest aby portfel inwestycyjny Subfunduszu z uwzględnieniem ekspozycji na instrumentach stanowiących bazę utrzymywanych w portfelu Subfunduszu Instrumentów Pochodnych spełniał założenia realizowanej polityki inwestycyjnej Subfunduszu, a w szczególności aby nie naruszał ograniczeń i limitów inwestycyjnych dotyczących poszczególnych składników lokat Subfunduszu.
7. Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:
a) notowane na rynku zorganizowanym kontrakty terminowe na indeksy giełdowe,
b) notowane na rynku zorganizowanym kontrakty terminowe na akcje,
c) notowane na rynku zorganizowanym kontrakty terminowe na obligacje,
d) kontrakty zamiany stopy procentowej (interest rate swap),
e) kontrakty terminowe na stopę procentową (forward rate agreement).
f) opcje na stopy procentowe (interest rate option),
g) kontrakty terminowe na waluty (currency forward, currency futures),
h) opcje na waluty (currency option),
i) kontrakty zamiany walut (currency swap),
j) kontrakty zamiany walut i stóp procentowych (currency interest rate swap).
8. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszy w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego zawierające wbudowany Instrument Pochodny, pod warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria określone w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”
14. art. 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 11
1. Z zastrzeżeniem ust. 2-10, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w zdematerializowane papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.
2. O ile postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu tak stanowią, limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10% (dziesięć procent), jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu nie przekroczy 40% (czterdzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
3. Suma lokat w listy zastawne oraz dłużne papiery wartościowe, o których mowa w art. 97 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, nie może przekraczać 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
4. Lokat w listy zastawne nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 2.
5. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.
6. O ile postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu tak stanowią, Fundusz może lokować do 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 5.
7. O ile postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu tak stanowią, w przypadku, o którym mowa w ust. 6, Fundusz nie może lokować więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 5.
8. O ile postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu tak stanowią, z zastrzeżeniem ust. 10, Fundusz może lokować powyżej 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
9. O ile postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu tak stanowią, z zastrzeżeniem ust. 10, Fundusz może lokować powyżej 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
10. W przypadku przekroczenia limitów wskazanych w ust. 8 lub 9, Fundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”
15. art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 12
1. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe na warunkach i przy zachowaniu limitów określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.:
2. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% (dziesięć procent) WANS w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”
16. po art. 13 skreśla się tytuł TRANSAKCJE Z DEPOZYTARIUSZEM,
17. uchyla się art. 14,
18. art. 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 16
1. Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe.
2. Jednostki Uczestnictwa są podzielne.
3. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane.
4. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie.
5. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.
6. Jednostki Uczestnictwa, w tym nabyte w ramach IKE, mogą być przedmiotem zastawu.
7. Ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika odpowiedniego zapisu w Subrejestrze Uczestników Funduszu, po przedstawieniu Funduszowi umowy zastawu.
8. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. Nr 91 poz. 871). W takim przypadku Fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
9. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest zmienna.
10. Fundusz emituje następujące typy Jednostek Uczestnictwa, różniące się w szczególności sposobem pobierania opłat manipulacyjnych oraz minimalną wartością Subrejestru, której wysokość określa prospekt informacyjny Funduszu:
a) Jednostki Uczestnictwa typu A. Jednostki Uczestnictwa typu A zbywane są wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych. Za zbywanie Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu A Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną,
b) Jednostki Uczestnictwa typu B. Jednostki Uczestnictwa typu B zbywane są wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych. Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa typu B Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu Konwersji, Zamiany i odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu B,
c) Jednostki Uczestnictwa typu USD nie są zbywane, nie podlegają Konwersji ani Zamianie,
d) Jednostki Uczestnictwa typu Euro nie są zbywane, nie podlegają Konwersji ani Zamianie,
e) Jednostki Uczestnictwa typu P. Jednostki Uczestnictwa typu P zbywane są wyłącznie za wpłaty w złotych. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu P Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną.
11. Jednostki Uczestnictwa każdego typu, posiadane przez Uczestnika, ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach.
12. Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE są ewidencjonowane na odrębnym Subrejestrze.
13. Jednostki Uczestnictwa mogą być ewidencjonowane na odrębnych Subrejestrach w ramach Planów Oszczędnościowych, pracowniczych programów emerytalnych, a także w przypadkach określonych przez Towarzystwo na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu. Towarzystwo w szczególności może uzależnić możliwość posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego Subrejestru od wartości Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu lub wysokości dokonywanej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa, w tym również w wyniku Konwersji lub Zamiany Jednostek Uczestnictwa.
14. Fundusz identyfikuje Jednostki Uczestnictwa zaewidencjonowane na każdym Subrejestrze Uczestnika w szczególności po dacie i cenie nabycia Jednostek Uczestnictwa.”
19. w art. 19 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, a także obniżenia wysokości Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat do Subfunduszy reguluje prospekt informacyjny Funduszu.”
20. po art. 19 skreśla się tytuł WYSOKOŚĆ WPŁAT DO SUBFUNDUSZY,
21. uchyla się art. 20,
22. w art. 21 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1. Jeżeli WANS przekracza kwotę wskazaną w prospekcie informacyjnym Funduszu, Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
2. Jeżeli WANS spadnie poniżej kwoty wskazanej w prospekcie informacyjnym Funduszu, stanowiącej podstawę zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, i została podjęta decyzja o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w ust. 1, Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może rozpocząć ponowne zbywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. W przypadku podjęcia decyzji o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje wznowienie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”
23. po art. 21 skreśla się tytuł ZASADY ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
24. uchyla się art. 22,
25. uchyla się art. 23,
26. uchyla się art. 24,
27. art. 25 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 25
1. Uczestnik Funduszu ma prawo do dokonania Konwersji.
2. Uczestnicy mogą żądać Konwersji poprzez złożenie u Dystrybutora lub Przedstawiciela zlecenia Konwersji.
3. Fundusz dokonuje Konwersji każdego Dnia Wyceny.
4. Jednostki Uczestnictwa danego typu mogą podlegać Konwersji do innego funduszu wyłącznie na jednostki uczestnictwa tego samego typu. Jednostki Uczestnictwa zaewidencjonowane w ramach IKE mogą podlegać Konwersji wyłącznie na jednostki uczestnictwa tego samego typu zaewidencjonowane w ramach IKE prowadzonego przez inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo, pod warunkiem zawarcia przez Oszczędzającego Umowy o IKE z takim funduszem.
5. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w wyniku Konwersji jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo może nastąpić wyłącznie, jeżeli jednostki te były ewidencjonowane jako jednostki uczestnictwa tego samego typu. W wyniku Konwersji jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE prowadzonego przez inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo może nastąpić wyłącznie nabycie Jednostek Uczestnictwa tego samego typu zaewidencjonowanych w ramach IKE, pod warunkiem zawarcia przez Oszczędzającego Umowy o IKE z Funduszem.
6. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, Konwersja Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE możliwa jest na zasadach określonych w art. 36 oraz art. 35 ust. 14.
7. Szczegółowe zasady Konwersji Jednostek Uczestnictwa reguluje prospekt informacyjny Funduszu.”
28. uchyla się art. 26,
29. art. 27 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 27
1. Uczestnik Funduszu ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać Zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami.
2. Uczestnicy mogą żądać Zamiany Jednostek Uczestnictwa poprzez złożenie u Dystrybutora lub Przedstawiciela zlecenia Zamiany.
3. Fundusz dokonuje Zamiany Jednostek Uczestnictwa każdego Dnia Wyceny.
4. Jednostki Uczestnictwa danego typu mogą podlegać Zamianie do innego Subfunduszu wyłącznie na jednostki uczestnictwa tego samego typu. Jednostki Uczestnictwa zaewidencjonowane w ramach IKE mogą podlegać Zamianie wyłącznie na jednostki uczestnictwa tego samego typu zaewidencjonowane w ramach IKE prowadzonego przez inny Subfundusz zarządzany przez Towarzystwo.
5. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w wyniku Zamiany jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo może nastąpić wyłącznie, jeżeli jednostki te były ewidencjonowane jako jednostki uczestnictwa tego samego typu. W wyniku Zamiany jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE prowadzonego przez inny Subfundusz zarządzany przez Towarzystwo może nastąpić wyłącznie nabycie Jednostek Uczestnictwa tego samego typu zaewidencjonowanych w ramach IKE.
6. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, Zamiana Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE możliwa jest na zasadach określonych w art. 36 oraz art. 35 ust. 14.
7. Szczegółowe zasady Zamiany Jednostek Uczestnictwa reguluje prospekt informacyjny Funduszu.”
30. uchyla się art. 28,
31. art. 33 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 33
1. W przypadku osób fizycznych czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być wykonywane:
a) w przypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych przez tę osobę fizyczną lub przez jej pełnomocników,
b) w przypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych przez jej przedstawiciela ustawowego lub za zgodą jej przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te czynności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,
c) w przypadku osoby fizycznej niemającej zdolności do czynności prawnych przez jej przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego.
2. Osoba lub osoby działające w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie.
3. Do czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu, w tym do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, można ustanowić pełnomocnika. Szczegółowe zasady ustanawiania i odwoływania pełnomocników reguluje prospekt informacyjny Funduszu.”
32. w art. 35 ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie:
„17. Fundusz może wypowiedzieć Umowę o IKE w szczególności w przypadku niedokonania wpłat w wysokości, o której mowa w ust. 16, a także w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wypowiedzenia Umowy o IKE środki zgromadzone na IKE podlegają Zwrotowi, chyba że zachodzą przesłanki do dokonania Wypłaty lub Wypłaty Transferowej. W przypadku wypowiedzenia Umowy o IKE przez Fundusz, Oszczędzający zostanie powiadomiony o możliwości dokonania Wypłaty Transferowej.”
33. w art. 37 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Terminy Częściowego Zwrotu określa Umowa o IKE.”
34. w art. 38 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Oszczędzający lub osoba uprawniona może wystąpić o dokonanie Wypłaty środków z IKE w ratach lub jednorazowo. Warunki i terminy Wypłaty określa Umowa o IKE.”
35. w art. 39 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Oszczędzający może wystąpić o Częściowy Zwrot środków zgromadzonych na IKE pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE. Warunki i terminy Częściowego Zwrotu określa Umowa o IKE.”
36. art. 45 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 45
1. Zmiana Statutu nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.
2. Zezwolenia KNF wymaga zmiana Statutu w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
3. Zmiana Statutu w zakresie określonym w ust. 2 powyżej wchodzi w życie w terminach ustalonych zgodnie z art. 24 ust. 6–7 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
4. Zmiana Statutu, która nie wymaga zezwolenia KNF wchodzi w życie:
a) w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 41 ust. 1 Statutu – w przypadku zmian Statutu w zakresie celu inwestycyjnego Subfunduszu lub zasad polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz w zakresie opłat manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8a–8c Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,
b) z dniem ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 41 ust. 1 Statutu – w pozostałych przypadkach.”
37. w art. 50 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.
38. w art. 50 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–8 Statutu.”
39. w art. 56 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
40. w art. 56 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–8 Statutu.”
41. w art. 63 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
42. w art. 63 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–8 Statutu.”
43. w art. 71 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz może inwestować do 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
44. w art. 71 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–9 Statutu.”
45. w art. 77 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. W zakresie inwestycji Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie stosuje się postanowień art. 9 ust. 7 lit. a) i b).”
46. w art. 77 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–9 Statutu.”
47. w art. 84 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WAN Funduszu w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
48. w art. 84 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–8 Statutu.”
49. w art. 91 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. W zakresie inwestycji Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie stosuje się postanowień art. 9 ust. 7 lit. a) i b).”
50. w art. 91 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–9 Statutu.”
51. w art. 97 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. W zakresie inwestycji Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie stosuje się postanowień art. 9 ust. 7 lit. a) i b).”
52. w art. 97 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–9 Statutu.”
53. w art. 103 ust. 4 - 5 otrzymują następujące brzmienie:
„4. W zakresie inwestycji Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie stosuje się postanowień art. 9 ust. 7 lit. a) i b).
5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2, ust. 6–9 Statutu.”
54. art. 109 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz może inwestować do 40% (czterdzieści procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
55. art. 109 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–9 Statutu.”
56. art. 115 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
57. art. 115 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–8 Statutu.”
58. art. 121 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
59. art. 121 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–8 Statutu.”
60. art. 127 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz może inwestować do 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, które prowadzą działalność lub dokonują lokat w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki lub w wybranych regionach geograficznych wskazanych zgodnie z ust. 4, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
61. art. 127 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–9 Statutu.”
62. art. 133 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesięciu procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
63. art. 133 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–9 Statutu.”
64. art. 139 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesięciu procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
65. art. 139 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–9 Statutu.”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-12 oraz 16-36 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 23 stycznia 2009 r. Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 13-15 oraz 37-65 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


W związku z wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2009 r. zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego wskazanych w pkt 1-14 oraz 16-36 powyżej, publikujemy tekst jednolity statutu.
 

Zobacz statut funduszu BPH FIO Parasolowy


Jednocześnie BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w dniu 23 stycznia 2009 r. dokonano aktualizacji danych zawartych w prospekcie informacyjnym BPH FIO Parasolowego oraz jego skrócie. Zmiany treści prospektu oraz skrótu obejmują aktualizację lub dodanie informacji dotyczących:
1) określenia praw uczestników, w tym prawa do konwersji, zmiany, zastawu, ustanowienia blokady jednostek uczestnictwa, ustanowienia pełnomocnika, prawa do składania zleceń za pomocą faksu, telefonu i Internetu,
2) sposobu i szczegółowych warunków zbywania, odkupywania, konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa, a także wypłaty kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa oraz spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto subfunduszu na jednostkę uczestnictwa,
3) częstotliwości zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszy,
4) określenia terminów, w jakich najpóźniej nastąpi zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa po złożeniu odpowiedniego zlecenia,
5) wskazania okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa, w tym wartości aktywów netto subfunduszu, po przekroczeniu której Fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu,
6) zasad opodatkowania uczestników Funduszu,
7) oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną,
8) opisu ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną wszystkich subfunduszy wchodzących w skład BPH FIO Parasolowego,
9) wskazania depozytariusza,
10) zasad i zakresu zawierania z depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych,
11) treści statutu Funduszu obowiązującej od dnia 23 stycznia 2009 r., stanowiącego załącznik do prospektu informacyjnego Funduszu,
a także zmiany o charakterze redakcyjnym w innych częściach prospektu informacyjnego i skrótu.
 

Pobierz prospekt

Pobierz skrót prospektu
 

Wróć do listy