Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu, publikacja tekstu jednolitego statutu, aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu BPH FIO Parasolowego

11-05-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):
 

1. w art. 116 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A oraz typu C pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% (czterech procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu odpowiednio typu A lub typu C.”

2. w art. 116 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Towarzystwo za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A, typu B, typu C i typu P pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 2 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem dokonania ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 11 maja 2009 r.


W związku z ogłoszeniem w dniu 8 i 11 maja 2009 r. zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, publikujemy tekst jednolity statutu.


Zobacz statut funduszu BPH FIO Parasolowy


Jednocześnie BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2009 r. dokonano aktualizacji danych zawartych w prospekcie informacyjnym BPH FIO Parasolowego oraz jego skrócie. Zmiany treści prospektu oraz skrótu obejmują aktualizację lub dodanie informacji dotyczących:


1. Wysokości opłat związanych z nabywaniem, konwersją i zamianą Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz, w związku z oferowaniem przez BPH Subfundusz Akcji Globalny Jednostek Uczestnictwa typu C.
2. Danych o podmiocie świadczącym usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz BPH Subfunduszu Akcji Globalnego.
3. Zamieszczenie tekstu jednolitego Statutu obowiązującego od dnia 11 maja 2009 r.


Pobierz prospekt

Pobierz skrót prospektu
 

Wróć do listy