Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu, publikacja tekstu jednolitego statutu, aktualizacja prospektu informacyjnego i skrótu BPH SFIO Płynnościowego

23-01-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynnościowego („Fundusz”):

1. w art. 6 definicja Dystrybutora otrzymuje następujące brzmienie:
„Dystrybutor  Towarzystwo, Fundusz lub inny podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”
2. w art. 6 definicja Przedstawiciela otrzymuje następujące brzmienie:
„Przedstawiciel  Osoba fizyczna, pozostająca z Towarzystwem lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, za pośrednictwem której mogą być składane oświadczenia woli Uczestników i Inwestorów.”
3. w art. 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, może lokować Aktywa Funduszu wyłącznie w:
a) dłużne papiery wartościowe;
b) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych;
c) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;
d) Instrumenty Rynku Pieniężnego;
e) waluty;
f)depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.
4. w art. 11 usunięto ust. 6 i ust. 7, dotychczasowy ust. 8 i ust. 9 otrzymują numerację ust. 6 i ust. 7 o następującym brzmieniu:
„6. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 12, oraz limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych.
7. Jeżeli papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument Pochodny, wartość instrumentu uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych.”
5. art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Waluty obce oraz lokaty Funduszu w walutach obcych nie mogą stanowić łącznie więcej niż 35% wartości Aktywów Funduszu.
2. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.”
6. art. 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe.
2. Fundusz może zaciągać wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych pożyczki i kredyty w łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) WAN Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”
7. po art. 14 skreśla się tytuł TRANSAKCJE Z DEPOZYTARIUSZEM,
8. art. 15 skreślony.
9. art. 21 skreślony.
10. art. 22 otrzymuje następujące brzmienie:
„Uczestnik ma prawo, o ile Fundusz przewiduje taką możliwość, zawrzeć z Funduszem umowę, na podstawie której Fundusz odkupi w określonym przez Uczestnika terminie lub terminach określoną liczbę Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub liczbę Jednostek Uczestnictwa, która zapewni Uczestnikowi otrzymanie za odkupione Jednostki Uczestnictwa określonej kwoty pieniędzy i dokona wypłaty kwoty należnej w sposób określony w umowie. W takim przypadku żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa staje się skuteczne w określonym przez Uczestnika terminie lub terminach.”
11. art. 23 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Uczestnik Funduszu ma prawo do dokonania Konwersji. Fundusz dokonuje Konwersji każdego Dnia Wyceny.
2. Postanowienia Statutu dotyczące wysokości minimalnych wpłat do Funduszu stosują się odpowiednio do nabywania przez Uczestnika Jednostek tego Funduszu na podstawie zlecenia Konwersji.”
12. art. 28 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. W przypadku osób fizycznych czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być wykonywane:
a) w przypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych – przez tę osobę fizyczną lub przez jej pełnomocników,
b) w przypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – przez jej przedstawiciela ustawowego lub za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,
c) w przypadku osoby fizycznej niemającej zdolności do czynności prawnych – przez jej przedstawiciela ustawowego, w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego.
2. Osoba lub osoby działające w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie.
3. Do czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu, w tym do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, można ustanowić pełnomocnika. Szczegółowe zasady ustanawiania i odwoływania pełnomocników reguluje prospekt informacyjny Funduszu.”-
13. w art. 32 ust. 1 dodano pkt d) w następującym brzmieniu:
„d) upłynął 6-miesięczny okres, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym Uczestnikiem Funduszu.”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1–2 oraz 7–13 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 23 stycznia 2009 r. Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 3–6 nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


W związku z wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2009 r. zmian statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynnościowego wskazanych w pkt 1-2 oraz 7-13 powyżej, publikujemy tekst jednolity statutu.
 

Zobacz statut funduszu BPH SFIO Płynnościowego


Jednocześnie BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w dniu 23 stycznia 2009 r. dokonano aktualizacji danych zawartych w prospekcie informacyjnym BPH SFIO Płynnościowego oraz jego skrócie. Zmiany treści prospektu oraz skrótu obejmują aktualizację lub dodanie informacji dotyczących:
1) sposobu i szczegółowych warunków zbywania, odkupywania, konwersji, a także spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto subfunduszu na jednostkę uczestnictwa,
2) częstotliwości zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszy,
3) określenia terminów, w jakich najpóźniej nastąpi zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa po złożeniu odpowiedniego zlecenia,
4) wskazania okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa, w tym wartości aktywów netto subfunduszu, po przekroczeniu której Fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu,
5) oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną,
6) zasad i zakresu zawierania z depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych,
7) danych o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa,
8) wskazania miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu,
9) definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści prospektu,
10) treści statutu Funduszu obowiązującej od dnia 23 stycznia 2009 r., stanowiącego załącznik do prospektu informacyjnego Funduszu,
a także zmiany o charakterze redakcyjnym w innych częściach prospektu informacyjnego i skrótu.
 

Pobierz prospekt

Pobierz skrót prospektu
 

Wróć do listy