Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Strategia

13-11-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2)  Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1896 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Strategia w ten sposób, że w art. 3 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób zgodny ze statutem Towarzystwa. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, w tym także z jednym prokurentem łącznym.”.

Powyżej wskazane zmiany w Statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. 13 listopada 2017 r.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Wróć do listy