Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Zasad Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY

19-09-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 19 września 2014 r. zmianie uległy Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (dalej „Zasady Uczestnictwa”) oferowanym przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy („Fundusz”). Zmiana Zasad Uczestnictwa związana jest m.in.:

  • z połączeniem subfunduszy BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (subfundusz przejmowany) z BPH Akcji Europy Wschodzącej (subfundusz przejmujący), wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”);
  • ze zmianami statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego ogłoszonymi w dniu 31 maja 2012 r., 1 stycznia 2014 r. oraz w dniu 16 lipca 2014 r., w zakresie zmiany nazw: BPH Subfunduszu BPH Obligacji Europy Wschodzącej na BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych oraz BPH Subfunduszu Aktywnego Zarządzania na BPH Subfundusz Zrównoważony;
  • modyfikacją zapisów określających prawo Funduszu do jednostronnej zmiany Zasad Uczestnictwa i prawa Uczestnika do wypowiedzenia Umowy w takiej sytuacji.

Szczegółowy wykaz zmian w Zasadach Uczestnictwa przedstawiamy poniżej:

1. W §1 ust. 1 pkt 6) Zasad Uczestnictwa było:
„6) Subfundusz – dany subfundusz lub wszystkie subfundusze wchodzące w skład Funduszu,”
jest:
„6) Subfundusz – subfundusz lub wszystkie subfundusze wchodzące w skład Funduszu,”

2. W §1 ust. 1 pkt 8) Zasad Uczestnictwa było:
„8) Umowa – dodatkową w stosunku do Statutu Funduszu umowę o uczestnictwo w Programie,”
jest:
„8) Umowa – umowa o uczestnictwa w Programie,”

3. W §1 ust. 1 pkt 9) Zasad Uczestnictwa było:
„9) Inwestor lub Uczestnik – osobę fizyczną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę z Funduszem.”
jest:
„9) Inwestor lub Uczestnik – osoba fizyczna, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę z Funduszem.”

4. W §1 ust. 2 Zasad Uczestnictwa było:
„2. Pozostałe wyrażenia użyte w Zasadach Uczestnictwa mają w razie wątpliwości, znaczenie nadane im Statutem Funduszu.”
jest:
„2. Pozostałe wyrażenia pisane z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Zasadach Uczestnictwa, otrzymują znaczenie jakie nadaje im Statut Funduszu.”

5. W §2 ust. 1 Zasad Uczestnictwa było:
„1. Zasady Uczestnictwa określają zasady gromadzenia oszczędności w ramach Programu w następujących Subfunduszach:

1) BPH Subfunduszu Obligacji 1,
2) BPH Subfunduszu Obligacji 2,
3) BPH Subfunduszu Obligacji Europy Wschodzącej,
4) BPH Subfunduszu Aktywnego Zarządzania,
5) BPH Subfunduszu Akcji,
6) BPH Subfunduszu Akcji Europy Wschodzącej,
7) BPH Subfunduszu Akcji Dynamicznych Spółek,
8) BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej,
oraz w innych Subfunduszach, dostępnych w ramach Programu, zgodnie z ust. 2.”

jest:

„1. Zasady Uczestnictwa określają zasady gromadzenia oszczędności w ramach Programu w następujących Subfunduszach:

1) BPH Subfunduszu Obligacji 1,
2) BPH Subfunduszu Obligacji 2,
3) BPH Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych,
4) BPH Subfunduszu Zrównoważonym,
5) BPH Subfunduszu Akcji,
6) BPH Subfunduszu Akcji Europy Wschodzącej,
7) BPH Subfunduszu Akcji Dynamicznych Spółek,
oraz w innych Subfunduszach, dostępnych w ramach Programu, zgodnie z ust. 2.”

6. W §2 ust. 5 Zasad Uczestnictwa było:
„5. Subrejestry w ramach Programu mogą być prowadzone jako subrejestry małżonków.”
jest:
„5. W ramach Programu osoby fizyczne mogą nabywać jednostki uczestnictwa Subfunduszu na Wspólny Rejestr Małżeński, o którym mowa w Statucie Funduszu.”

7. W §8 ust. 6-8 Zasad Uczestnictwa było:
„6. Fundusz zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszych Zasad Uczestnictwa.
7. Zmiana Zasad Uczestnictwa następuje w trybie doręczenia listem zwykłym lub listem poleconym Uczestnikowi i wchodzi w życie z dniem nadania listu, chyba że w liście podano inną, późniejszą datę wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
8. Zmiana staje się skuteczna wobec Uczestnika, o ile nie wypowie on Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu, o którym mowa w ust. 7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że doręczenie listu nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania.”
jest:
„6. Fundusz ma prawo jednostronnie zmienić treść Zasad Uczestnictwa, w przypadku zmiany Statutu lub Prospektu Informacyjnego Funduszu, wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych, zmiany interpretacji przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany oferty Towarzystwa lub Funduszu.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej zmiana treści Zasad Uczestnictwa następuje w trybie doręczenia listem zwykłym Uczestnikowi i wchodzi w życie z dniem wysłania listu, chyba że w liście podano późniejszą datę wejścia w życie.
8. Uczestnik niewyrażający zgody na zmianę postanowień Zasad Uczestnictwa, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu, o którym mowa w ust. 7, wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu i trybu wypowiedzenia, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1. Zmiana Zasad Uczestnictwa nie wchodzi w życie wobec Uczestników niewyrażających na nią zgody.”

8. W §8 po ust. 8 Zasad Uczestnictwa dodaje się ust. 9-11 w następującym brzmieniu:
„9. Wypowiedzenie Umowy przez Uczestnika może zostać dokonane za pośrednictwem upoważnionych dystrybutorów, w rozumieniu Statutu Funduszu.
10. Zmiana postanowień Zasad Uczestnictwa staje się skuteczna względem Uczestnika, o ile nie wypowie on Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 8.
11. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika z przyczyn wskazanych w ust. 6 Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej za odkupienie jednostek uczestnictwa Subfunduszy, o której mowa § 6.”

9. Ponadto wprowadzone zostały zmiany redakcyjne niewywierające wpływu na treść Zasad Uczestnictwa.


Zobacz Zasady Uczestnictwa
 

Wróć do listy