Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiany statutu BPH FIZ Pro Lokata

17-03-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Pro Lokata („Fundusz”):
1. zmienia się nazwa Funduszu na „BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu”.
2. art. 1 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu i zwany jest dalej „Funduszem”.
3. art. 1 ust. 2 Statutu otrzymuję następujące brzmienie:
„2. Fundusz może używać skróconej nazwy BPH FIZ Korzystnego Kursu.”
4. w art. 2 Statutu, definicja „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz – oznacza BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu.”
5. w art. 2 Statutu, definicja „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:
„Statut – oznacza niniejszy Statut BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu.”
6. art. 11 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Z zastrzeżeniem art. 9a ust. 9, wpłaty mogą być dokonywane gotówką w Punkcie Obsługi Klientów lub przelewem na wskazany rachunek bankowy podmiotu przyjmującego Zapisy. Wpłaty mogą być dokonywane wymienionymi wyżej metodami płatności łącznie. Każdy przelew powinien zawierać adnotację: „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne serii B BPH FIZ Korzystnego Kursu”

 


Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 17 marca 2008 r.

Wróć do listy