Wróć do strony głównej

Zastrzeżenia MIX Korzyści

Koszt połączenia jak za połączenie lokalne. Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dotyczy lokaty o stałym oprocentowaniu w walucie PLN na okres 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem 4% w skali roku. Oprocentowanie lokaty podane jest w skali roku, jego wartość nie uwzględnia opłat pobieranych zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Banku BPH S.A., ul. Płk. Jana Pałubickiego 2, 80-868 Gdańsk. Niniejszy dokument został przygotowany przez BPH TFI S.A. (BPH TFI) zgodnie ze stanem na dzień 01.08.2016 r. Materiał ma charakter promocyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Zasady oszczędzania w ramach Planu Oszczędnościowego o nazwie Plan Inwestycyjny „BPH DuoPlan” będącego częścią funduszową produktu bankowego – Pakiet Mix Korzyści Banku BPH, regulują Zasady Uczestnictwa Planu Inwestycyjnego „BPH DuoPlan” w BPH Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym dostępne na stronach internetowych www.bphtfi.pl oraz www.bm.bph.pl. Produkt Pakiet Mix Korzyści Banku BPH dostępny jest w Banku BPH S.A. Opisane w materiale parametry Pakietu Mix Korzyści Banku BPH są aktualne na dzień 01.08.2016 r. Parametry te mogą ulec zmianie. Prezentowane informacje finansowe nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (Fundusz), od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz od zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto danego Subfunduszu cechuje sie duża zmiennością – należy liczyć sie z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych, BPH TFI rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo dotyczącymi Funduszu, w tym z opisem czynników ryzyka oraz wysokością opłat manipulacyjnych, opisanych w Prospekcie, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w Tabeli Opłat, dostępnych w BPH TFI; u Dystrybutorów; na www.bphtfi.pl. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów wskazanych w Prospekcie subfunduszy w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska. Aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszu oraz subfunduszy dostępne są na stronie internetowej www.bphtfi.pl. BPH TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.