Wróć do strony głównej

Zastrzeżenia - Oferta BPH TFI

Niniejszy dokument został  przygotowany przez BPH TFI SA (BPH TFI) zgodnie ze stanem na 06.03.2017 r. Materiał  ma charakter promocyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji  inwestycyjnej. Subfundusze BPH Obligacji Korporacyjnych, BPH Selektywny i BPH Globalny Żywności i Surowców są subfunduszami wydzielonym  w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Prezentowane wyniki Subfunduszy są wynikiem osiągniętym w podanym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki BPH Obligacji Korporacyjnych, BPH Selektywny i BPH Globalny Żywności i Surowców stanowią historyczną zmianę wartości jednostek uczestnictwa funduszu w okresie od 29.02.2016-28.02.2017. BPH Obligacji Korporacyjnych osiągnął także następujące stopy zwrotu w okresach: 24 miesiące (27.02.2015–28.02.2017): 4,32%; 36 miesięcy (28.02.2014 – 28.02.2017): 8,77%; za 60 miesięcy (28.02.2012 – 28.02.2017): 16,06%. BPH Selektywny osiągnął także następujące stopy zwrotu w okresach: 24 miesiące (27.02.2015–28.02.2017): 4,32%; 36 miesięcy (28.02.2014 – 28.02.2017): 6,85%; za 60 miesięcy (28.02.2012 – 28.02.2017): 34,74%. BPH Globalny Żywności i Surowców osiągnął także następujące stopy zwrotu w okresach: 24 miesiące (28.02.2015–28.02.2017): -8,18%; 36 miesięcy (28.02.2014 – 28.02.2017): -29,90%; za 60 miesięcy (28.02.2012 – 28.02.2017): -35,53%. Źródło danych: www.bphtfi.pl/wykresy Prezentowane informacje finansowe nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna  stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego  Subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez  Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku  bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku  od dochodów kapitałowych. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych  Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio  obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz. Ze względu na skład portfela wartość  aktywów netto danego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością – należy liczyć się  z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. W Prospekcie Informacyjnym zamieszczone  są informacje o czynnikach ryzyka powodujących, że Fundusz nie gwarantuje  realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. BPH TFI rekomenduje  zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy,  w tym z opisem czynników ryzyka oraz wskazaniem opłat manipulacyjnych, opisanych  w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz  Tabeli Opłat, dostępnych w siedzibie BPH TFI, u Dystrybutorów lub na www.bphtfi.pl.  Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery  wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także  w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw  należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczpospolita Polska. Fundusz  może lokować powyżej 35% wartości aktywów wskazanych w Prospekcie subfunduszy  w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy  Bank Polski, a także w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Państwo  Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne  niż Rzeczpospolita Polska. Aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszu oraz  Subfunduszy dostępne są na stronie internetowej www.bphtfi.pl. Opracowanie niniejsze  nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu  postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie  informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów  lub wystawców. Opracowanie niniejsze nie stanowi również usługi doradztwa  finansowego lub inwestycyjnego, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.  Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej  staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu, BPH TFI nie może zapewnić,  że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie,  w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI  mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. BPH TFI,  jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI  nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na  podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na  podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.  BPH TFI jest podmiotem zarządzającym portfelami, w skład których wchodzi  jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję  Nadzoru Finansowego. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,  ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy  pod nr KRS 0000002970; kapitał zakładowy: 23 456 525,00 PLN, w pełni opłacony;  NIP: 527-21-53-832, REGON: 013083243.