Wróć do strony głównej

Zastrzeżenia Odzyskaj Prowizję

Promocja ‘Zwrot opłaty manimulacyjnej - II edycja’ dotyczy wyłącznie zleceń nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Subfundusze") („Fundusz Parasolowy”) oraz BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwarty Strategii Akcyjnej zwany dalej „Funduszem Strategii Akcyjnej” funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie(BPH TFI) składanych i przyjmowanych za pośrednictwem punktów przyjmowania zleceń (Oddziały) Banku BPH S.A. oraz innych Dystrybutorów wskazanych w Regulaminie promocji.

Szczegóły promocji dostępne są na stronie www.bphtfi.pl/promocja oraz pod numerem 801 350 000 (koszt połączenia z infolinią wg taryfy operatora).

Niniejszy dokument został przygotowany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPH TFI) zgodnie ze stanem na 24.05.2016 r. Materiał ma charakter promocyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego Subfunduszu albo Funduszu Strategii Akcyjnej i uzależniona jest od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych, Uczestnik może być zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz.

Ze względu na skład portfela, wartość aktywów netto: BPH Akcji, BPH Akcji Dynamicznych Spółek, BPH Akcji Europy Wschodzącej, BPH Globalny Żywności i Surowców, BPH Akcji Globalny, BPH Dywidendowy oraz Funduszu Strategii Akcyjnej cechuje się dużą zmiennością – należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. W Prospekcie Informacyjnym, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów zamieszczone zostały informacje o czynnikach ryzyka powodujących, że Fundusz Parasolowy oraz Fundusz Strategii Akcyjnej nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. BPH TFI rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszu, w tym z opisem czynników ryzyka oraz wskazaniem opłat manipulacyjnych, opisanych w Prospekcie Informacyjnym, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Tabeli Opłat, dostępnych w BPH TFI; u Dystrybutorów oraz na www.bphtfi.pl.

Fundusz Parasolowy może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do

OECD, wskazane w Prospekcie Informacyjnym, inne niż Rzeczpospolita Polska. Fundusz Parasolowy może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z Subfunduszy w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości aktywów Subfunduszu. Fundusz Strategii Akcyjnej może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie Informacyjnym, inne niż Rzeczpospolita Polska. Fundusz Strategii Akcyjnej może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie Informacyjnym, inne niż Rzeczpospolita Polska.

Aktualne informacje finansowe dotyczące Subfunduszy oraz Funduszu Strategii Akcyjnej dostępne są na stronie internetowej www.bphtfi.pl. Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, w rozumieniu postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu BPH TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. BPH TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji. Prawa autorskie do niniejszego dokumentu przysługują BPH TFI.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000002970; kapitał zakładowy: 23 456 525,00 PLN, w pełni opłacony; NIP: 527-21-53-832, REGON: 013083243 prowadzi działalność nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.