Wróć do strony głównej

Aktualności

Komentarz rynkowy – uzasadnienie zmiany Statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 w zakresie zmiany czasu trwania Funduszu

23-05-2014
BPH TFI S.A. w dniu 23 maja 2014 r. dokonało zmiany Statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 w zakresie czasu trwania Funduszu, z czasu nieokreślonego na czas określony.
 
W ramach dotychczas przeprowadzonej szczegółowej analizy wewnętrznej, Towarzystwo dostrzegło istnienie przesłanek ekonomicznych i biznesowych uzasadniających przedmiotową zmianę Statutu Funduszu.
Dokonane bowiem przez BPH TFI analizy rynku nieruchomości komercyjnych nie wskazują na możliwość znaczącego ożywienia na rynku inwestycyjnym, mogącego prowadzić do wzrostu cen transakcyjnych nieruchomości w porównaniu do ich obecnej wartości. Sytuacja taka utrzymuje się już od 2013 roku. Powoduje to, w ocenie zarządzających Funduszem brak możliwości uzyskania wyższej niż obecnie stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu.
 
W związku z powyższym można założyć, że rynkowe stopy kapitalizacji dla poszczególnych sektorów rynku, będą w horyzoncie kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy na zbliżonym do bieżącego poziomie. Oznacza to, że odroczenie w czasie sprzedaży obiektów, znajdujących się w Portfelu Inwestycji Docelowych Funduszu, przy cenie zbliżonej do bieżących wycen spowoduje, iż przy niezmienionych warunkach, obniżeniu ulegnie stopa zwrotu z inwestycji.
 
Ponadto w 2013 r., BPH TFI podjęło decyzję o odwołaniu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu, z uwagi na ówczesną sytuację na rynkach finansowych oraz ograniczone zainteresowanie klientów tego typu produktem inwestycyjnym skutkujące ryzykiem niepozyskania minimalnej kwoty subskrypcji. W ocenie BPH TFI taka sytuacja utrzymuje się również obecnie, co uniemożliwia skuteczne przeprowadzenie kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.
 
W świetle powyższego, oraz biorąc pod uwagę cel Towarzystwa w postaci maksymalizacji stopy zwrotu Klientów z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu, ekonomicznie uzasadnionym jest rozpoczęcie procesu sprzedaży wszystkich nieruchomości wchodzących w skład Portfela Inwestycji Docelowych Funduszu na przestrzeni 2014 i 2015 roku, co jest możliwe wyłącznie w przypadku planowanej likwidacji Funduszu.
W oparciu o wycenę księgową Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, przeprowadzoną na dzień 31 marca 2014 roku, osiągnięta stopa zwrotu z inwestycji od dnia rozpoczęcia działalności Funduszu wynosi 38,4%, zaś dalsze utrzymywanie posiadanego portfela nieruchomości Funduszu, przy niezmienionych warunkach rynkowych, prowadzić może jedynie do spadku stopy zwrotu w kolejnych latach.
 
W konsekwencji powyższego, mając na uwadze sytuację rynkową i dążenie do maksymalizacji stopy zwrotu Klientów z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu, BPH TFI uznało, iż pożądanym działaniem ze strony Towarzystwa i Funduszu było podjęcie decyzji w zakresie likwidacji Funduszu, wskutek przeprowadzenia zmian w Statucie Funduszu, których wprowadzenie umożliwi Towarzystwu sprzedaż aktywów Funduszu na przestrzeni 2014 i 2015 roku, zaś Uczestnikom – szybsze wyjście z inwestycji z satysfakcjonującą stopą zwrotu. 
 
W ocenie Towarzystwa, wobec istnienia uzasadnionych i udokumentowanych przesłanek ekonomicznych i biznesowych, zmiany Statutu Funduszu przeprowadzone zostały z zachowaniem naczelnej zasady polityki inwestycyjnej Funduszu, tj. dyrektywy działania w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego, sformułowanej w art. 10 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o Funduszach Inwestycyjnych.
 

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2, z dnia 23.05.2014

Wróć do listy