Wróć do strony głównej

Aktualności

Pierwsza wypłata dochodu "dywidendy" dla uczestników BPH Dywidendowy

14-03-2017

W dniu 13 marca 2017 BPH TFI podjęło decyzję o wypłacie uczestnikom Subfunduszu BPH Dywidendowy dochodu "dywidendy" w wysokości 6,10 zł na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu, co stanowi 4,72% w stosunku do wyceny j.u. subfunduszu z dnia 9 marca 2017.

BPH Dywidendowy to pierwszy subfundusz w ofercie BPH TFI, który inwestuje w spółki dywidendowe i dodatkowo sam wypłaca klientom dywidendę. Subfundusz daje możliwość corocznej wypłaty dochodów osiągniętych od spółek bez potrzeby umarzania jednostek uczestnictwa. Dzięki temu uczestnicy subfunduszu mają możliwość osiągania zysków zarówno ze wzrostu wartości akcji spółek w długim okresie, jak i wypłacanej przez spółki dywidendy.

"Dywidenda" zostanie wypłacona uczestnikom subfunduszu BPH Dywidendowy w dniu 22 marca 2017 roku.

Wypłata dochodów nastąpi w formie:

  •  przelewu środków pieniężnych na wskazany w subrejestrze rachunek bankowy Uczestnika w przypadku gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi co najmniej 100 (sto) złotych lub w dniu wypłaty dochodów Uczestnik nie posiada jednostek uczestnictwa Subfunduszu,
  •  nabycia na rzecz Uczestnika jednostek uczestnictwa Subfunduszu w przypadku gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi mniej niż 100 (sto) złotych.

     

Wznowienie możliwości inwestycji w BPH Dywidendowy
W związku z wypłatą dywidendy BPH TFI od dnia 14 marca 2017 wznawia możliwość inwestycji w subfundusz BPH Dywidendowy.

Szczegółowe zasady wypłaty dochodu "dywidendy" znajdują się w prospekcie informacyjnym https://www.bphtfi.pl/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/bph-fundusz-inwestycyjny-otwarty-parasolowy/bph-dywidendowy/

Ogłoszenie dot. Wypłaty dochodu z BPH Dywidendowego  https://www.bphtfi.pl/klienci-indywidualni/ogloszenia-prawne/wyplata-dochodu-z-bph-subfunduszu-dywidendowego,1081.html


                                                                                                                             


* Stopa procentowa dywidendy wyliczona na podstawie wyceny jednostki uczestnictwa subfunduszu na dzień 09.03.2017 r. Dywidenda wyliczona i wypłacona zgodnie z prospektem informacyjnym subfunduszu.  

 

Wróć do listy