Wróć do strony głównej

Aktualności

Zmiana terminu realizacji zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa typu C BPH Akcji Globalny

30-08-2012

Z dniem 1 września 2012 roku nastąpi zmiana terminu realizacji zleceń nabycia, odkupienia, zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa typu C BPH Subfunduszu Akcji Globalny.

W związku z powyższym terminy realizacji zleceń będą następujące:

  • w przypadku zlecenia otrzymanego przez Agenta Transferowego najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2012 r. zlecenie zostanie zrealizowane według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej w trzecim Dniu Wyceny przypadającym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu i informację o wpłynięciu środków na nabycie jednostek na rachunek Subfunduszu (w przypadku zlecenia nabycia);
  • w przypadku zleceń otrzymanych przez Agenta Transferowego po dniu 31 sierpnia 2012 r. zlecenie zostanie zrealizowane według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej w następnym Dniu Wyceny przypadającym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu i informację o wpłynięciu środków na nabycie jednostek na rachunek Subfunduszu (w przypadku zleceń nabycia).

Oznacza to, że z dniem 1 września 2012 r. zlecenia nabycia, odkupienia, zmiany i konwersji jednostek uczestnictwa typu C BPH Subfunduszu Akcji Globalny otrzymane przez Agenta Transferowego będą realizowane szybciej.

Wróć do listy