Wróć do listy funduszy

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
5/7 Podwyższone
Horyzont inwestycyjny:
od 3 lat
Wartość aktywów netto na 2018-02-28:
17 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
tygodniowa (na każdą środę, a w przypadku, gdy środa nie jest Dniem Giełdowym najbliższy Dzień Giełdowy poprzedzający środę)
Minimalna kwota inwestycji:
1 000 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2,5%
Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna:
4%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie:
20% nadwyżki powyżej 8%
Opłata za umorzenie certyfikatów:
0,75%
Terminy wykupu certyfikatów:
ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu
Zobacz szczegóły:

Wyniki funduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2017-04-18 - 2018-04-18
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -0,23%
1M -1,39%
3M -2,52%
6M -2,16%
12M -1,42%
24M 8,11%
36M 10,33%
60M 14,99%
120M -/-%

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów:

  • poszukujących korzyści płynących z inwestycji, której wyniki nie są związane z dokładnie sprecyzowanym modelem wzorcowym,
  • dostrzegających korzyści z dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i doceniających nowe możliwości jego tworzenia lub rozbudowania,
  • poszukujących ponadprzeciętnych stóp zwrotu i świadomych związanego z nim podwyższonego ryzyka inwestycyjnego (ale niższego niż w przypadku funduszy akcyjnych),
  • poszukujących inwestycji o średnim i długim horyzoncie czasowym,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości certyfikatów inwestycyjnych.

TERMINY ZAPISÓW
Zapisy na certyfikaty serii A były przyjmowane od 14 marca 2011 do 29 kwietnia 2011.
Zapisy na certyfikaty serii B były przyjmowane od 1 września 2011 do 30 września 2011.

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna opiera się na wykorzystywaniu strategii absolutnej stopy zwrotu. Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od panujących warunków rynkowych.
W ramach stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu Fundusz inwestuje w wiele klas aktywów, w szczególności na rynkach: akcji, dłużnym, walutowym, żywności, surowców oraz pieniężnym.

Aktywa funduszu mogą być inwestowane w:

  • instrumenty udziałowe do 70%,
  • instrumenty finansowe związane z rynkiem towarów i surowców do 80%,
  • instrumenty dłużne do 100%.

Skład portfela Funduszu może podlegać zmianom zarówno jeśli chodzi o rodzaje wykorzystywanych instrumentów finansowych jak i geograficzny oraz sektorowy ich podział. W zależności od decyzji zarządzającego zawierane w ramach funduszu transakcje mogą być ukierunkowanie na wzrosty lub spadki cen poszczególnych instrumentów finansowych, stóp procentowych, kursów walut, indeksów czy cen towarów. Fundusz będzie lokować Aktywa zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w walutach obcych. Fundusz przewiduje wykorzystywanie technik inwestycyjnych opartych na krótkiej sprzedaży oraz instrumentach pochodnych.

Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu może cechować się istotną zmiennością.

Szczegóły funduszu

Zarządzający:
Monika Zduńska, Marcin Winnicki, Jakub Ryba, Michał Baryła, Paweł Sugalski
Waluta subfunduszu:
PLN

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 2018-03-29
2018-03-29

Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 2018-03-29
2018-03-29

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 2018-03-22
2018-03-22

nformacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 2018-03-15
2018-03-15

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Zobacz wszystkie raporty

* Opłata manipulacyjna może być negocjowana.

** Przykład: Fundusz w danym roku, po uwzględnieniu opłaty stałej za zarządzanie, zarabia: +18%
Opłata zmienna za zarządzanie: (+18% - 8%) x 20% = 10% x 20% = 2% czyli stopa zwrotu wynosi 18% - 2% = 16%

EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B (1.09.2011-30.09.2011)

Zapis mógł obejmować nie mniej niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa 95,83 zł, czyli należy złożyć zapis za minimum 958,30 PLN w wybranej placówce jednego z poniższych dystrybutorów:

EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A (14.05.2011-2.05.2011)

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A funduszu były przyjmowane od 14 marca 2011 do 29 kwietnia 2011*.

* W dniu 28 kwietnia 2011 r. Towarzystwo podjęło decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A BPH FIZ Multi Inwestycja do dnia 2 maja 2011 r. (włącznie z tym dniem).


Zapis mogł obejmować nie mniej niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego była równa 100 zł, czyli należy złożyć zapis za minimum 1.000 PLN w wybranej placówce jednego z poniższych dystrybutorów: