Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu i Skrótu BPH FIO Parasolowego

24-04-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2009 r. dokonano aktualizacji danych zawartych w prospekcie informacyjnym i skrócie BPH FIO Parasolowego. Zmiana treści prospektu obejmuje:

zamieszczenie tekstu jednolitego Statutu obowiązującego od dnia 24 kwietnia 2009 r., wskazanie zarządzających BPH Subfunduszem Akcji Globalnym oraz BPH Subfunduszem Ochrony Kapitału 1, wskazanie dodatkowych informacji dotyczących polityki inwestycyjnej powyższych subfunduszy, wprowadzenie jednostek uczestnictwa typu C oferowanych przez BPH Subfundusz Akcji Globalny, wskazanie dodatkowych informacji dotyczących ryzyka inwestycyjnego w odniesieniu do inwestycji w jednostki uczestnictwa BPH Subfunduszu Akcji Globalnego, BPH Subfunduszu Globalnego Żywności i Surowców oraz BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1, wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa BPH Subfunduszu Akcji Globalnego, aktualizację profilu inwestora w BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1, aktualizację oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dotyczącego zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną, wskazanie ograniczeń w zakresie liczby udzielanych pełnomocnictw do dysponowania środkami zgromadzonymi w subfunduszu, aktualizację informacji o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład BPH FIO Parasolowego.


Pobierz prospekt

 

Pobierz skrót

Wróć do listy