Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

02-09-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 2 września 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy („Fundusz”).
Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu uwzględnia:

a) zmianę osoby zarządzającego BPH Subfunduszem Obligacji 2,
b) zastąpienie dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. Nr 62, poz. 507) przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 847),
c) sprostowanie w zakresie innych informacji, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbędne do dokonania przez inwestorów właściwej oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w Fundusz.

 

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy