Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

31-03-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest:
a) z wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 30 grudnia 2013 r.,
b) ze zmianą opisów profilu inwestora poszczególnych Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, które uwzględniają zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego przyjętą polityką inwestycyjną dla Subfunduszy,
c) z aktualizacją danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.


Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy