Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

19-09-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 19 września 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja związana jest z:

  1. połączeniem subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, tj. BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (Subfundusz przejmowany) z BPH Akcji Europy Wschodzącej (Subfundusz przejmujący),
  2. wprowadzeniem zapisów dotyczących czynności związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rzecz osób fizycznych nieposiadających zdolności do czynności prawnych przez ich przedstawicieli ustawowych,
  3. aktualizacją i uzupełnieniem opisu profilu inwestora subfunduszu, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną subfunduszu BPH Zrównoważonego, BPH Akcji Globalnego, BPH Globalnego Żywności i Surowców, BPH Pieniężnego,
  4. publikacją tekstu jednolitego statutu Funduszu.

Zobacz Prospekt Informacyjny
 

Wróć do listy