Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

29-01-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z:

1) wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 28 października 2015 r. i 29 stycznia 2016 r.,

2) aktualizacją nazw innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo nieobjętych Prospektem Informacyjnym,

3) aktualizacją oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

4) aktualizacją informacji o podmiotach obsługujących Fundusz.

Wróć do listy