Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

06-12-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2012 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest m.in.:
a) ze zmianą w zakresie składu Rady Nadzorczej BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
b) ze zmianą siedziby podmiotu pośrednio dominującego wobec BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
c) z aktualizacją danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa,
d) z modyfikacją w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem aktywów Subfunduszy w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Zobacz Prospekt Informacyjny i Skrót Prospektu Informacyjnego
 

Wróć do listy