Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania BPH FIZ Korzystnego Kursu

01-06-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 247 ust. 1 w zw. z art. 246 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) niniejszym ogłasza o wystąpieniu przesłanki rozwiązania BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu (dalej: „Fundusz”), tj. wystąpienia innych przyczyn, które zostały określone w art. 34 ust. 1 lit. c) statutu Funduszu.

W dniu 1 czerwca 2017 roku Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie wyrażania zgody na likwidację Funduszu, przy czym przedmiotowa uchwała została podjęta za zgodą Rady Nadzorczej Towarzystwa.

W związku z wystąpieniem wyżej wymienionej przesłanki rozwiązania Funduszu, z dniem 11 lipca 2017 r. nastąpi otwarcie likwidacji Funduszu. Rozwiązanie Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu jego likwidacji.

Wróć do listy