Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ Multi Inwestycja

12-12-2011

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja (Fundusz), zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

1. Planowana data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych

Fundusz dokona wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu, który przypada na 28 grudnia 2011 roku.

2. Wskazanie okresu, w którym Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych

Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych należy złożyć w terminach określonych w regulaminie wewnętrznym podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty Inwestycyjne tak aby Fundusz otrzymał takie żądanie (za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) nie później niż do godz. 17.00 w czwartym Dniu Giełdowym przed Dniem Wykupu.

3. Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską.
Uczestnicy Funduszu mogą składać żądanie wykupienia Certyfikatów w Punkcie Obsługi Klienta lub siedzibie prowadzącej Rejestr Uczestników w przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał dyspozycji przeniesienia Certyfikatów na rachunek papierów wartościowych i posiada Certyfikaty zapisane na rejestrze Uczestników.

Zlecenia wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym danego podmiotu.

Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 5 (pięć) Certyfikatów Inwestycyjnych.

 

Wróć do listy