Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIO Parasolowy

26-03-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1896 z późn. zm.) niniejszym ogłasza o następującej zmianie statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:

w art. 131a ust. 8 lit a otrzymuje brzmienie:      

„a)   przelewu środków pieniężnych na wskazany w Subrejestrze rachunek bankowy Uczestnika w przypadku gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi co najmniej 100 (sto) złotych lub w dniu wypłaty dochodów Uczestnik nie posiada Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. W przypadku gdy Uczestnik nie wskazał rachunku bankowego lub podany rachunek okazał się nieaktualny, wypłata następuje w formie nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na rzecz Uczestnika,”.

Zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 26 marca 2018 r.

Zobacz: Statut funduszu Rockbridge FIO Parasolowy

Wróć do listy