Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIO Parasolowy

07-05-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 56, z późn. zm.) niniejszym ogłasza o następujących zmianach statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:

1) w art. 1 pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33. Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa.”,

2) w art. 2: 

a) ust. 5:        

- lit b otrzymuje brzmienie:             

„b) Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek,”,         

- lit g otrzymuje brzmienie:

„g) Rockbridge Subfundusz Obligacji,”,

- lit k otrzymuje brzmienie:             

„k) Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych,”,     

- lit l otrzymuje brzmienie:               

„l) Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych,”,

- lit o otrzymuje brzmienie:             

„o) Rockbridge Subfundusz Lokata Plus,”,

b) ust. 6:        

- lit b otrzymuje brzmienie:             

„b) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek,”,  

- lit g otrzymuje brzmienie:

„g) Rockbridge Obligacji,”,

- lit k otrzymuje brzmienie:             

„k) Rockbridge Akcji Globalnych,”,              

- lit l otrzymuje brzmienie:               

„l) Rockbridge Rynków Surowcowych,”,

- lit o otrzymuje brzmienie:             

„o) Rockbridge Lokata Plus,”,

3) w art. 40 ust. 3 wyrazy „godzina 23.00 czasu urzędowego” zastępuje się wyrazami „godzina 23.30 czasu urzędowego”;     

4) tytuł Rozdziału II w Części II otrzymuje brzmienie:            

„ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK”;           

5) tytuł Rozdziału VII w Części II otrzymuje brzmienie:         

„ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI”;            

6) tytuł Rozdziału XI w Części II otrzymuje brzmienie:          

„ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI GLOBALNYCH”;         

7) tytuł Rozdziału XII w Części II otrzymuje brzmienie:         

„ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ RYNKÓW SUROWCOWYCH”;

8) tytuł Rozdziału XV w Części II otrzymuje brzmienie:         

„ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ LOKATA PLUS”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 7 maja 2018 r.

Wróć do listy