Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja tekstu jednolitego statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3

24-04-2009

W związku z wejściem w życie w dniu 24 kwietnia 2009 r. zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 3 („Fundusz”) ogłoszonych dnia 23 stycznia 2009 r., publikujemy tekst jednolity statutu. Tekst jednolity statutu Funduszu obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2009 r.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ponadto informuje że zmiana w zakresie art. 30 ust. 17 statutu Funduszu ogłoszona w dniu 23 stycznia 2009 r., wchodząca w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 23 stycznia 2009 r. – nie obowiązuje. Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wszelkie zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, w zakresie o którym mowa w art. 24 ust. 1 lub ust. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), w tym także zmiany w zakresie używanej w statutach terminologii ilekroć mają one związek ze zmianami wynikającymi z art. 24 ust. 1 lub ust. 2 Ustawy, a także zmiany o charakterze redakcyjnym lub interpunkcyjnym, wymagają zezwolenia KNF.

Zgodnie z powyższą opinią, każda zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, w tym także zmiana mająca na celu dostosowanie zapisów statutu do przepisów znowelizowanej Ustawy, dotycząca kwestii wskazanych w art. 24 Ustawy, wymaga zezwolenia KNF.

W związku z powyższym stanowiskiem należy uznać, że zmiana statutu Funduszu w zakresie dotyczącym art. 30 ust. 17 statutu Funduszu jest bezwzględnie nieważna i nieskuteczna, w związku z tym, statut Funduszu obowiązuje w tym zakresie w pierwotnym, niezmienionym brzmieniu.


Zobacz statut funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3

Wróć do listy