Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zgromadzenia Inwestorów BPH FIZ Sektora Nieruchomości

07-04-2006

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości

 

Ogłoszenie obowiązkowe

 

Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 142 ust. 2 w związku z art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 Statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości (zwanego dalej „Funduszem”), niniejszym postanawia zwołać Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 28 kwietnia 2006 roku na godzinę 9.00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Zgromadzenia Inwestorów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2005.

6. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów (tj. najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2006 r.) złożą w siedzibie BPH TFI S.A. przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, imienne świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538). Świadectwa depozytowe można składać w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy. Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Statutu Funduszu Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych reprezentowanych na Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (przedstawicieli ustawowych). Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Wróć do listy