Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zgromadzenie Inwestorów

30-04-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości ("Fundusz") na podstawie par. 43 ust. 1 pkt. 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) ("Rozporządzenie") informuje o niezatwierdzeniu przez Zgromadzenie Inwestorów sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2006.
Przyczyną niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2006 był brak quorum na Zgromadzeniu Inwestorów, o dacie którego Fundusz informował w raporcie bieżącym 10/2007 z dnia 05 kwietnia 2007 r. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Statutu Funduszu warunkiem koniecznym zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu jest obecność na Zgromadzeniu Inwestorów, Uczestników reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 (słownie: jedną tzrecią) ogólnej liczby Certyfikatów.

 

W związku z powyższym sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2006, w wyniku braku obecności uczestników reprezentujących co najmniej 1/3 ogólnej liczby Certyfikatów Funduszu na Zgromadzenia Inwestorów, nie zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Inwestorów.
Jednoczesnie informujemy, iż sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2006 zostało zatwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa, które odbyło się dnia 25 kwietnia 2007 r.

Wróć do listy