Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Regulaminu IKZE

14-01-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 14 stycznia 2014 r. zmianie uległ Regulamin prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej „Regulamin IKZE”). Zmiana Regulaminu IKZE związana jest ze zmianą zasad funkcjonowania indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego („IKZE”) na skutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

 
W miejsce obecnie funkcjonującego opodatkowania wypłaty z IKZE wg skali podatkowej dla osób fizycznych wprowadzono opodatkowanie wypłat z IKZE oraz wypłat na rzecz osób uprawnionych zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki równej 10%. Druga ze zmian wynikająca z nowelizacji wskazanych wyżej przepisów dotyczy  wprowadzenia jednakowego dla wszystkich rocznego limitu wpłat na IKZE, który nie będzie mógł przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostaną uchwalone.
 
W związku z powyższym, do Regulaminu IKZE z dnia 26 kwietnia 2013r. zostały wprowadzone następujące zmiany:
 
1.          W §2 ust. 2 Regulaminu IKZE było:
„2. Osoba zamierzająca zawrzeć Umowę wypełnia udostępniony przez Towarzystwo formularz Umowy o prowadzenie IKZE, zawierający w szczególności oświadczenia wymagane przepisami Ustawy IKE oraz IKZE. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać co najmniej:
1) dane osobowe Oszczędzającego, o których mowa w Ustawie o IKE oraz IKZE,
2) wybór programu inwestowania, o którym mowa w § 3 Regulaminu,
3) wskazanie Subfunduszy, do których będą wnoszone środki gromadzone na IKZE, oraz sposób podziału środków lokowanych w tych Subfunduszach – w przypadku wyboru indywidualnego programu inwestowania,
4) oświadczenie Oszczędzającego o udostępnieniu mu kluczowych informacji dla inwestorów, zapoznaniu się z Regulaminem IKZE, Tabelą Opłat
i prospektem informacyjnym Funduszu i wyrażeniu zgody na ich treść,
5) dane Urzędu Skarbowego Oszczędzającego, zgodnie z miejscem zamieszkania,
6) zgody marketingowe,
7) instrukcja płatnicza do zwrotu nadpłaty,
8) inne oświadczenia Oszczędzającego wymagane Ustawą IKE oraz IKZE lub innymi przepisami prawa.”
jest:
„2. Osoba zamierzająca zawrzeć Umowę wypełnia udostępniony przez Towarzystwo formularz Umowy o prowadzenie IKZE, zawierający w szczególności oświadczenia wymagane przepisami Ustawy o IKE oraz IKZE. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać co najmniej:
1) dane osobowe Oszczędzającego, o których mowa w Ustawie o IKE oraz IKZE,
2) wybór programu inwestowania, o którym mowa w § 3 Regulaminu,
3) wskazanie Subfunduszy, do których będą wnoszone środki gromadzone na IKZE, oraz sposób podziału środków lokowanych w tych Subfunduszach – w przypadku wyboru indywidualnego programu inwestowania,
4) oświadczenie Oszczędzającego o udostępnieniu mu kluczowych informacji dla inwestorów, zapoznaniu się z Regulaminem IKZE, Tabelą Opłat
i prospektem informacyjnym Funduszu i wyrażeniu zgody na ich treść,
5) dane Urzędu Skarbowego Oszczędzającego, zgodnie z miejscem zamieszkania,
6) instrukcję płatniczą do zwrotu nadpłaty,
7) inne oświadczenia Oszczędzającego wymagane Ustawą o IKE oraz IKZE lub innymi przepisami prawa.
 
2.        W §3 ust. 3 pkt 5 Regulaminu IKZE było:
„5) BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej,”
jest:
„5) BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,”
 
3.        W §5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu IKZE było:
„2) Zrównoważony Program Inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKZE dzielone są w następujących proporcjach uzależnionych
od aktualnego wieku Oszczędzającego:
a) w przypadku wieku Oszczędzającego do 45 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 35%, BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej 15%, BPH Subfundusz Akcji 40%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
b) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 45 lat do ukończenia 50 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 40%, BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej 20%, BPH Subfundusz Akcji 30%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
c) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 50 lat do ukończenia 55 lat:  BPH Subfundusz Obligacji 1 45%, BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej 20%, BPH Subfundusz Akcji 25%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
d) w przypadku Oszczędzającego powyżej 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 80%, BPH Subfundusz Akcji 20%.”
jest:
„2) Zrównoważony Program Inwestowania, w ramach którego wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKZE dzielone są w następujących proporcjach uzależnionych
od aktualnego wieku Oszczędzającego:
a) w przypadku wieku Oszczędzającego do 45 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 35%, BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 15%, BPH Subfundusz Akcji 40%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
b) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 45 lat do ukończenia 50 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 40%, BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 20%, BPH Subfundusz Akcji 30%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
c) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 50 lat do ukończenia 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 45%, BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 20%, BPH Subfundusz Akcji 25%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
d) w przypadku Oszczędzającego powyżej 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 80%, BPH Subfundusz Akcji 20%.”
 
4.        W §8 ust. 3-8 Regulaminu IKZE było:
„3. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) na rok poprzedni.
4. W przypadku gdy kwota obliczona zgodnie z ust. 3 nie przekracza 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września poprzedniego roku kalendarzowego, oszczędzający może dokonać w roku kalendarzowym wpłaty na IKZE do wysokości 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym.
5. Przed dokonaniem pierwszej wpłaty na IKZE w danym roku, Oszczędzający zobowiązuje się do dostarczenia Funduszowi oświadczenia o ustalonej dla Oszczędzającego podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni. Oświadczenie to jest niezbędne do przekazania Oszczędzającemu nadpłaconej kwoty z IKZE, w przypadku przekroczenia kwoty wpłat na IKZE.
6. W przypadku braku oświadczenia o którym mowa w ust. 5 powyżej, Fundusz nie będzie dokonywał zwrotu nadpłaconej kwoty wpłat na IKZE.
7. Oszczędzający zobowiązuje się do niedokonywania wpłat w danym roku kalendarzowym powyżej maksymalnej wysokości wpłat, ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Fundusz zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo żądania odpowiedniej dokumentacji od Oszczędzającego, w razie powzięcia wątpliwości dotyczących przekroczenia maksymalnej wysokości wpłat ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
jest:
„3. Kwota stanowiąca maksymalną wysokość wpłat na IKZE, o której mowa w ust. 1 publikowana będzie dodatkowo w charakterze informacyjnym na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.bphtfi.pl, niezwłocznie po opublikowaniu odpowiedniego obwieszczenia Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
4. Oszczędzający zobowiązuje się do niedokonywania wpłat w danym roku kalendarzowym powyżej maksymalnej wysokości wpłat, ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
 
5.        W §9 ust. 1 Regulaminu IKZE było:
„1. Z zastrzeżeniem §8 ust. 6-8, w przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez Oszczędzającego w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wpłaty przewyższające limit rocznych wpłat na IKZE zostaną zwrócone Oszczędzającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.”
jest:
„1. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez Oszczędzającego w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wpłaty przewyższające limit rocznych wpłat na IKZE zostaną zwrócone Oszczędzającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.”
 
6.        W §12 ust. 1 Regulaminu IKZE było:
„1. W umowie o IKZE Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci.”
jest:
„1. W Umowie o IKZE Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci.”
 
7.        W §12 ust. 4 Regulaminu IKZE było:
„4. Wskazanie osoby Uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Oszczędzającego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym, chyba że Oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.”
jest:
„4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Oszczędzającego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym, chyba że Oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.”
 
8.        W §12 ust. 5 Regulaminu IKZE było:
„5. W przypadku braku osób wskazanych przez Oszczędzającego, środki zgromadzone na IKZE wchodzą do spadku.”
jest:
„5. W przypadku braku osób uprawnionych wskazanych przez Oszczędzającego, środki zgromadzone na IKZE wchodzą do spadku.”
 
9.        W §21 ust. 1 Regulaminu IKZE było:
„1. Oszczędzający zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Fundusz lub Towarzystwo w związku ze złożeniem przez niego nieprawdziwych, niepełnych lub wprowadzających w błąd, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, oświadczeń związanych z zawarciem Umowy o IKZE, uzyskanych dochodach za rok poprzedni, z zastrzeżeniem § 8 ust. 6-8, lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w tej Umowie.”
jest:
„1. Oszczędzający zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Fundusz lub Towarzystwo w związku ze złożeniem przez niego nieprawdziwych, niepełnych lub wprowadzających w błąd, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, oświadczeń związanych z zawarciem Umowy o IKZE lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w tej Umowie.”
 
 
Wróć do listy