Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BISON NS FIZ

14-09-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Bison Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”):

 

Po art.18 dodaje się art. 18a o następującym brzmieniu:

 

„Artykuł 18a

Emisja Certyfikatów serii B

 

1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B będzie nie mniej niż 47.000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) i nie więcej niż 53.000 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące) Certyfikatów Inwestycyjnych.

 

2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nie może być niższa niż 47.000.000 (słownie: czterdzieści siedem milionów) złotych i nie będzie wyższa niż 53.000.000 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony) złotych.

 

3. Jedynym podmiotem uprawnionym do złożenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii B będzie LB UK RE Holdings Limited z siedzibą w Londynie, w Wielkiej Brytanii.

4. Do emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 13 -18, z wyłączeniem art. 14, art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ust. 3.

 

5. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B będą określały Warunki Emisji przygotowane w związku z dokonaniem tej emisji.”

 

W art. 35 ust.1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Wartość Pakietów Wierzytelności uważa się za wiarygodnie ustaloną wartość godziwą, o ile zostanie określona w drodze oszacowania wartości składnika lokat z wykorzystaniem powszechnie uznanych metod estymacji. Wartość Pakietów Wierzytelności będzie określona przez podmiot dokonujący wyceny Wierzytelności na podstawie Umowy w Sprawie Wyceny.”

 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 14 września 2006 r.

Wróć do listy