Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH FIO Parasolowy

09-09-2008

 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):
1.       art. 2 ust. 5 pkt. l) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„l) BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców,”.
2.       art. 2 ust. 6 pkt. l) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„l) BPH Globalny Żywności i Surowców,”
3.       art. 3 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„6. Utworzenie BPH Subfunduszu Akcji Globalnego, BPH Subfunduszu Globalnego Żywności i Surowców, BPH Subfunduszu Aktywnego Zarządzania Globalnego, BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1 oraz BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 2 nie wymaga zmiany Statutu. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu lub Subfunduszy zostanie ogłoszony przez Towarzystwo na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, przy czym rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi nie wcześniej niż po zarejestrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych przekształcenia funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2, w Fundusz, a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi nie później niż po upływie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.”
4.       art. 51 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
5.       art. 57 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
6.       art. 65 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
7.       art. 72 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
8.       art. 78 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
9.       art. 85 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
10.   art. 92 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
11.   art. 98 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
12.   art. 104 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
13.   art. 110 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
14.   art. 116 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
15.   Rozdział XII Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„BPH SUBFUNDUSZ GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW”.
16.   art. 121 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesięciu procent) WANS w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”
17.   art. 121 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
18.   art. 122 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
19.   art. 128 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
20.   art. 134 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”
21.   art. 140 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21  wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 9 września 2008 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 16 i pkt 17 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 9 grudnia 2008 r.
 
Wróć do listy