Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

20-02-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 („Fundusz”):

 

1. w art. 2 definicję „KPWiG – oznacza Komisję Papierów Wartościowych i Giełd” zastępuje się definicją „KNF – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego” oraz w całej treści Statutu wyrażenie „KPWiG” zastępuje się wyrażeniem „KNF”.

 

2. art. 15 ust. 2 lit b Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„b) maksymalne zaangażowanie w akcje (rozumiane dalej jako zaangażowanie wynikające z posiadanych w portfelu Funduszu akcji oraz zajętych pozycji na instrumentach pochodnych), dalej zwane także maksymalną ekspozycją na akcje powinno być równe w dowolnym momencie stałej wielokrotności różnicy pomiędzy aktualną Wartością Aktywów Netto Funduszu oraz poziomem odniesienia”.

 

3. art. 18 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. W ramach inwestycji w akcje, Fundusz nie będzie lokował Aktywów Funduszu w akcje spółek niepublicznych. Bezpośrednie lokaty Funduszu w akcje nie będą większe niż 40% (czterdzieści procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu z zastrzeżeniem postanowień art. 19 ust. 2, przy czym w każdym dniu maksymalna dopuszczalna ekspozycja Funduszu na akcje (we wzorze: ekspozycja) będzie obliczana zgodnie z następującym wzorem:

 

ekspozycjat = M x (WANt – poziom odniesieniat)

gdzie:

M - oznacza opisaną w art. 15 ust. 2 lit. b) stałą wyznaczaną jednorazowo na początku każdego trzyletniego okresu, w ten sposób, aby dla ustalonego poziomu odniesienia (wynikającego z przyjętego poziomu ochrony kapitału) zaangażowanie w akcje mieściło się w przedziale od 20% (dwudziestu procent) do 30% (trzydziestu procent) WAN z pierwszego Dnia Wyceny każdego trzyletniego okresu. M oznacza także stałą zmienioną w trakcie trwania trzyletnich okresów, zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 3, przy czym, w przypadku zmiany poziomu ochrony kapitału w trakcie każdego z trzyletnich okresów, wartość tego wskaźnika będzie tak dobierana, aby w rezultacie modelowe zaangażowanie w akcje nie zmieniało się więcej niż o 5 punktów procentowych względem zaangażowania w akcje w ostatnim dniu poprzedzającym zmianę parametrów modelu.

 

WANt – oznacza Wartość Aktywów Netto Funduszu w dniu t, poziom odniesieniat – oznacza zdyskontowaną na dzień t Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec aktualnego trzyletniego okresu wymaganą dla uzyskania przyjętego poziomu ochrony kapitału, przy czym stopa procentowa używana do dyskontowania będzie wyznaczana w oparciu o rynkowe stopy procentowe dla terminów odpowiadających wygaśnięciom poszczególnych trzyletnich okresów.

 

2. W części akcyjnej profil inwestycyjny portfela Funduszu ze względu na oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko będzie zbliżony do profilu ryzyko-zysk indeksu WIG20. Oznacza to, że skład portfela akcji będzie, z zastrzeżeniem art. 19, zbliżony do składu koszyka akcji indeksu WIG20. Dopuszczalne są sytuacje, w których poszczególne akcje z koszyka indeksu WIG20 będą pominięte, w szczególności ze względu na złą sytuację finansową emitenta tych akcji lub ze względu na przepisy prawa zabraniające nabywania przez Fundusz akcji tego emitenta.”.

 

4. art. 19 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Ekspozycja portfela Funduszu na akcje, o której mowa w art. 18 ust. 1 i 2 może być uzyskiwana dzięki zajmowaniu długich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. Kontrakty te będą nabywane w sytuacjach, gdy ich kurs rynkowy będzie na tyle niższy od ich wyceny teoretycznej, aby ich nabycie dawało potencjalną możliwość uzyskania stopy zwrotu wyższej od stopy zwrotu uzyskanej poprzez bezpośrednią inwestycję w akcje, przy zachowaniu zbliżonego poziomu ryzyka rynkowego. Kontrakty terminowe będą nabywane, pod warunkiem ich odpowiedniej płynności, do momentu powrotu kursu kontraktów do ich wyceny teoretycznej. W wyniku stosowania powyższej strategii portfel akcyjny Funduszu może być w całości zastąpiony odpowiednią liczbą długich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20.

 

2. Fundusz może dokonywać transakcji o charakterze arbitrażowym polegających na jednoczesnym nabywaniu akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 i jednoczesnym zajmowaniu krótkich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. Powyższa technika inwestycyjna będzie stosowana w sytuacjach, gdy kurs rynkowy kontraktów terminowych na WIG20 będzie znacząco wyższy od ich wyceny teoretycznej. Kontrakty te będą sprzedawane, pod warunkiem ich odpowiedniej płynności, do momentu powrotu kursu kontraktów do ich wyceny teoretycznej. W wyniku stosowania powyższej strategii udział bezpośrednich lokat w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 może dojść do 90% (dziewięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Netto Funduszu z zastrzeżeniem postanowień art. 19 ust. 4 lit. c). Zajęcie pozycji krótkiej na kontrakcie terminowym na WIG 20, notowanym na GPW powoduje zmniejszenie ekspozycji portfela Funduszu na akcje. Fundusz może zmniejszyć ekspozycję na akcje poprzez zajmowanie krótkich pozycji na kontraktach terminowych na WIG 20 w momencie, gdy ich kurs rynkowy będzie wyższy od ich wyceny teoretycznej.

 

3. Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych, w tym również Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, związane są w szczególności następujące ryzyka:

 

a) ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: kursy walut, wartości rynkowych stóp procentowych, czy kursy akcji;

 

b) ryzyko kontrahenta, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku braku wywiązania się ze zobowiązań przez strony umów, z którymi Fundusz będzie dokonywał transakcji mających za przedmiot Instrumenty Pochodne;

 

c) ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości - w odpowiednio krótkim okresie czasu - zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu;

 

d) ryzyko modelu, tj. ryzyko, że ze względu na stopień skomplikowania danego instrumentu Fundusz nie będzie w stanie dokonać jego należytej wyceny lub błędnie oceni wpływ nabytego instrumentu na Wartość Aktywów Netto Funduszu;

 

e) ryzyko bazy kontraktów terminowych na WIG20, tj. niepewność co do kształtowania się różnicy pomiędzy aktualną wartością indeksu WIG20, a aktualnym kursem posiadanych w portfelu kontraktów terminowych. Ryzyko bazy zmniejsza się do zerowego poziomu w terminie wygaśnięcia kontraktów.

 

4. W celu ograniczenia ryzyk wymienionych w ust. 3 Fundusz będzie nabywał Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:

 

a) instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie: indeksy giełdowe, dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut oraz stopy procentowe;

 

b) Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, w szczególności: w celu zabezpieczenia portfela inwestycyjnego Funduszu przed spadkiem wartości poszczególnych jego składników, w przypadku niedostatecznej dla realizowania polityki inwestycyjnej płynności instrumentów bazowych, w celu uzyskania ekspozycji na akcje w sytuacjach opisanych w ust. 1 powyżej oraz w związku z wykorzystywaniem techniki arbitrażowej opisanej w ust. 2 powyżej ;

 

c) łączna ekspozycja na instrumentach bazowych uzyskana poprzez bezpośrednie lokowanie w te instrumenty oraz poprzez zajęcie pozycji na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, nie będzie przekraczać zgodnego z prawem i Statutem poziomu ekspozycji dotyczącego tych instrumentów bazowych, w szczególności maksymalna ekspozycja na akcje wynikająca z posiadanych w portfelu Fundusz akcji oraz zajętych pozycji na kontraktach terminowych na WIG20 nie będzie przekraczać 40% (czterdzieści procent) WAN Funduszu;

 

d) w przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:

 

i) transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z bankami, z którymi Fundusz podpisał odpowiednią umowę szczegółowo regulującą sposób przeprowadzania i rozliczania transakcji oraz postępowania w przypadku niewypłacalności jednej ze stron umowy;

 

ii) Fundusz nie może zawierać kolejnych transakcji z bankiem, jeżeli wartość ryzyka kontrahenta dla tego banku - wyznaczana jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – przekracza 10% (dziesięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu;

 

iii) bank, z którym Fundusz będzie zawierał transakcje, musi z co najmniej miesięczną częstotliwością kwotować (tj. proponować ceny kupna i sprzedaży) dany Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, przy czym różnica pomiędzy kwotowaną ceną kupna i sprzedaży nie może przekraczać 5% (pięciu procent) ceny kupna;

 

iv) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej.

 

5. Fundusz jest obowiązany opracować i wdrożyć szczegółowe procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz procedury umożliwiające monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, oraz ryzyka portfela inwestycyjnego Funduszu.

 

6. Fundusz przekazuje procedury, o których mowa w ust. 5, Depozytariuszowi.”.

 

5. art. 20 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„W części dłużnej portfela inwestycyjnego Fundusz będzie lokował Aktywa Funduszu głównie w nominowane w złotych dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, w tym w Instrumenty Rynku Pieniężnego, oraz złotowe depozyty bankowe. Udział dłużnych papierów wartościowych, w tym Instrumentów Rynku Pieniężnego, złotowych depozytów bankowych oraz depozytów zabezpieczających nie będzie niższy niż 60% (sześćdziesiąt procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu z wyjątkiem sytuacji, w której Fundusz będzie dokonywał, opisanych w art. 19 ust. 2, transakcji o charakterze arbitrażowym powodujących uzyskanie bezpośredniego zaangażowania w akcje przekraczające 40% Aktywów Netto Funduszu. Udział dłużnych papierów wartościowych, w tym w Instrumentów Rynku Pieniężnego, emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez inne podmioty niż wskazane powyżej nie będzie przekraczać 5% (pięciu procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu.” Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 1 wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 20 lutego 2007 r.

 

Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 2, 3, 4 i 5 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Informujemy, że na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Funduszu, publikujemy jego treść obowiązującą od dnia 20 lutego 2007 r.

Wróć do listy