Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

13-10-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 („Fundusz”):
 

 1. w art. 2 Statutu definicja „Dom Maklerski” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  Dom Maklerski – oznacza firmę inwestycyjną lub inny podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty Inwestycyjne, lub oznacza Sponsora Emisji, jeżeli Uczestnik nie złożył Dyspozycji Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych.”,
 2. w art. 2 Statutu definicja „Konsorcjum” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  Konsorcjum – oznacza zorganizowane przez Oferującego, prowadzące Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne, konsorcjum firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską.”,
 3. w art. 2 Statutu po definicji „Oferujący” dodaje się definicję „Opłata manipulacyjna, Opłata za wydanie” w następującym brzmieniu:
  Opłata manipulacyjna, Opłata za wydanie – opłata pobierana przez Towarzystwo przy zapisach na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu, której maksymalna wysokość i sposób pobierania zostały określone w Statucie Funduszu.”,
 4. w art. 2 Statutu po definicji „Prospekt” dodaje się definicję „Rachunek Subskrypcji” w następującym brzmieniu:
  Rachunek Subskrypcji – rachunek bankowy Oferującego lub firmy inwestycyjnej uczestniczącej w Konsorcjum, służący do przejściowego przyjmowania wpłat na Certyfikaty. Środki pieniężne z tego rachunku są niezwłocznie przekazywane na rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.”,
 5. w art. 2 Statutu definicja „Rejestr Certyfikatów Inwestycyjnych” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  Rejestr Certyfikatów Inwestycyjnych – oznacza prowadzoną przez Towarzystwo ewidencję Certyfikatów Inwestycyjnych, zawierającą w szczególności informację o bieżącej liczbie wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, które nie zostały wykupione.”,
 6. w art. 2 Statutu definicja „Sponsor Emisji” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  Sponsor Emisji – oznacza firmę inwestycyjną, z którą Fundusz lub Towarzystwo zawarło umowę o prowadzenie rejestru Uczestników Funduszu, którzy nie złożyli Dyspozycji Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych.”,
 7. art. 8 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:


„Artykuł 8

 1. Towarzystwo za pośrednictwem Oferującego lub członka Konsorcjum, prowadzi Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A oraz kolejnych serii Certyfikatów i gromadzi wniesione w ramach zapisów środki pieniężne na wydzielonym rachunku Towarzystwa u Depozytariusza w przypadku Certyfikatów serii A oraz Rachunku Subskrypcji w przypadku kolejnych serii Certyfikatów.
 2. Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A oraz kolejnych serii przeprowadzanych w ramach publicznej oferty.
 3. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A jest nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii jest nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.
 4. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii A była ceną stałą, jednakową dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami i wynosiła 100,- (sto) złotych. Cena Certyfikatów kolejnych serii jest równa WANCI ustalonej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii powiększonej lub obniżonej maksymalnie o 2,00% (słownie: dwa procent). Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego kolejnych serii zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Zapisów. Cena emisyjna nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w ust. 6.
 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A nie mogła być niższa niż 50.000.000,- (pięćdziesiąt milionów) złotych oraz wyższa niż 1.000.000.000 (jeden miliard) złotych. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii nie może być każdorazowo niższa niż iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatów danej serii oraz liczby 100.000 (słownie: sto tysięcy) oraz nie może być wyższa niż iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatów danej serii oraz liczby 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów).
 6. Towarzystwo może pobierać opłaty z tytułu wydania Certyfikatu Inwestycyjnego serii A w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 2% (dwóch procent) ceny emisyjnej. Towarzystwo może pobierać opłaty z tytułu wydania Certyfikatu Inwestycyjnego kolejnych serii w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 4,- (cztery złote) za jeden Certyfikat kolejnych serii. Wysokość opłaty za wydanie Certyfikatów może być uzależniona od liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na którą opiewa Zapis, terminu, w którym Zapis został złożony oraz od podmiotu, w którym Zapis jest składany. Szczegółowe stawki opłat za wydanie Certyfikatów, w tym zasady ich pobierania i obniżania, lub odstąpienia od ich pobrania, określone zostały w Prospekcie.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 9, Zapis jest złożony w momencie otrzymania przez Oferującego lub członka Konsorcjum, prawidłowo wypełnionego formularza Zapisu, którego wzór zostanie udostępniony przez Towarzystwo, oraz wpłaty środków pieniężnych w terminach przyjmowania Zapisów i na zasadach określonych w art. 12.
 8. Inwestor składający Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może jednocześnie złożyć nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych, która umożliwi zdeponowanie przydzielonych Inwestorowi Certyfikatów Inwestycyjnych na jego rachunku papierów wartościowych. Zapisanie na rachunku papierów wartościowych następuje wówczas bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w Punkcie Obsługi Klientów, w którym złożony był Zapis i przedstawienia go do potwierdzenia w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych Inwestora składającego Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne.
 9.  Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A, a także kolejnych serii oraz Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych mogą być również złożone za pośrednictwem telefonu i faksu oraz mogą być złożone za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym internetu, o ile formę taką dopuszczają regulacje Oferującego lub członka Konsorcjum, u którego Zapis jest składany, na zasadach określonych w tych regulacjach. Złożenie Zapisu za pośrednictwem telefonu i faksu lub elektronicznych nośników informacji, w tym internetu, możliwe jest w odniesieniu do tych podmiotów, które zawarły z Oferującym lub członkiem Konsorcjum, umowy wymagane zgodnie z regulacjami Oferującego lub członka Konsorcjum. W przypadku złożenia Zapisu w trybie określonym w niniejszym ustępie, wpłaty są dokonywane przelewem na rachunek wskazany przez podmiot, w którym Zapis jest składany.
 10. Przed rejestracją Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu, pobranymi opłatami za wydanie Certyfikatów ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą.
 11. Fundusz jest zobowiązany zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem jest rejestracja Certyfikatów Inwestycyjnych w depozycie papierów wartościowych.
 12. Zamiarem Funduszu jest dokonywanie asymilacji Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii z Certyfikatami Inwestycyjnymi serii A.
 13. W zakresie nieuregulowanym w Statucie szczegółowe zasady emisji Certyfikatów Inwestycyjnych określa Prospekt.”

8. art. 9 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Artykuł 9

 1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 10, Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A były przyjmowane w dniach od 16 stycznia 2006 roku do 10 lutego 2006 roku. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów, a zamknięcie subskrypcji nastąpiło z upływem dnia zakończenia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii A. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania Zapisów kolejnych emisji zostanie określony w Prospekcie. Okres przyjmowania Zapisów będzie nie dłuższy niż 2 (dwa) miesiące. Otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów, a zamknięcie subskrypcji nastąpi z upływem dnia zakończenia przyjmowania Zapisów, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym zostaną złożone zapisy na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów.
 2. Uprawnionymi do składania Zapisów są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii A obejmował nie mniej niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych. Zapis złożony na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów traktowany byłby jak Zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii obejmuje nie mniej niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych. Zapis złożony na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów kolejnych serii traktowany będzie jak Zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
 4. Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 9, Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A oraz kolejnych serii przyjmowane są w Punktach Obsługi Klientów. Lista Punktów Obsługi Klientów zostanie podana do wiadomości publicznej w dniu udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 39 ust. 3.”

9. art. 10 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 10 

 1. Przyjmowanie Zapisów na Certyfikaty serii A nie mogło rozpocząć się wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia KNF na utworzenie Funduszu i nie później niż 8 (osiem) tygodni od dnia następującego po dniu doręczenia zezwolenia KNF na utworzenie Funduszu, przy czym termin przyjmowania Zapisów nie mógł być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące. Emisja Certyfikatów inwestycyjnych kolejnych serii jest możliwa po zamknięciu poprzedniej emisji, albo po dokonaniu zwrotu wpłat do Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 134 ust. 4 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
 2. Jeżeli zezwolenie KNF na utworzenie Funduszu zostałoby doręczone później niż w dniu 10 stycznia 2006 roku, terminy subskrypcji i przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A oraz dokonywania wpłat mogły zostać zmienione przez Zarząd Towarzystwa i podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem otwarcia subskrypcji.
 3. Do czasu rozpoczęcia subskrypcji Towarzystwo zastrzega sobie prawo zmiany terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, o którym mowa w art. 9 ust. 1. W przypadku zmiany terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy przed planowanym terminem rozpoczęcia subskrypcji.
 4. Fundusz nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne może postanowić o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów. Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
 5. Zmiana, przesunięcie, przedłużenie lub skrócenie zapisów na Certyfikaty może nastąpić jedynie w terminie ważności Prospektu, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W uzasadnionych przypadkach Fundusz może odwołać emisję Certyfikatów danej serii przed dniem rozpoczęcia zapisów na Certyfikaty danej serii.”


10. art. 11 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 11 

 1. Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 9, Inwestor dokonujący Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A składał w miejscu przyjmowania Zapisów wypełniony w 3 (trzech) egzemplarzach formularz Zapisu, udostępniony przez Oferującego. Formularz Zapisu obejmował w szczególności oświadczenie podmiotu składającego Zapis, że znana jest mu treść Statutu oraz Prospektu, w tym zasady przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych oraz, że wyraża na nie zgodę, a także wskazanie rachunku Inwestora do zwrotu wpłaty w przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisem lub zwrotu wpłaty w innych okolicznościach wskazanych w Statucie Funduszu. Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 9, Inwestor dokonujący Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii składa w miejscu przyjmowania Zapisów wypełniony w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach formularz Zapisu, udostępniony przez Oferującego lub członka Konsorcjum. Formularz Zapisu obejmuje w szczególności oświadczenie podmiotu składającego Zapis, że znana jest mu treść Statutu oraz Prospektu, w tym zasady przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych oraz, że wyraża na nie zgodę, a także wskazanie rachunku Inwestora do zwrotu wpłaty w przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisem lub zwrotu wpłaty w innych okolicznościach wskazanych w Statucie Funduszu.
 2. Przedstawiciel osoby prawnej składający Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne w jej imieniu zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
  a) aktualny z właściwego rejestru podmiotu, w imieniu którego składany jest Zapis, lub inny dokument poświadczający utworzenie tego podmiotu;
  b) dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej przez osobę składającą Zapis;
  c) dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Zapis oraz inne czynności związane z dokonywaniem Zapisów mogą być dokonane przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego, bądź w inny sposób zgodny z procedurami działania za pośrednictwem pełnomocnika, obowiązującymi u Oferującego lub członka Konsorcjum.
 4. Dokument pełnomocnictwa wskazuje dane Inwestora w zakresie określonym w formularzu Zapisu. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest podmiot świadczący usługi w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zamiast pełnomocnictwa może być okazana umowa o zarządzanie oraz pełnomocnictwo do zarządzania, o ile zakres tego pełnomocnictwa umożliwia złożenie Zapisu.
 5. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Jednakże osoba, która złożyła Zapis, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu w terminie i na warunkach określonych w tym przepisie, tj. w art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
 6. Złożenie niepełnego lub nienależycie wypełnionego formularza Zapisu skutkuje nieważnością Zapisu.
 7. Towarzystwo nie odpowiada za skutki złożenia Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne przez osobę składającą Zapis w sposób nieprawidłowy.
 8. Inwestor składający Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest nim związany do chwili dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych.”
   

11. art. 12 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 12

 1. W przypadku Certyfikatów serii A, nie później niż w chwili składania Zapisu, Inwestor był zobowiązany dokonać wpłaty, której wysokość powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano Zapisu, i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego powiększonej o opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 8 ust. 6.
 2. Wpłata w ramach Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A mogła być opłacona wyłącznie środkami pieniężnymi w walucie polskiej.
 3. Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 9, wpłaty mogły być dokonywane gotówką w Punkcie Obsługi Klientów lub przelewem na wskazany rachunek bankowy podmiotu przyjmującego Zapisy. Wpłaty mogły być dokonywane wymienionymi wyżej metodami płatności łącznie. Każdy przelew powinien zawierać adnotację: „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4”. Środki pieniężne otrzymane przez podmiot przyjmujący Zapisy tytułem wpłat do Funduszu i opłaty za wydanie Certyfikatów były przekazywane przez ten podmiot na oddzielne rachunki bankowe Towarzystwa, prowadzone przez Depozytariusza, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 4. W przypadku Certyfikatów serii A za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym zostały wpłacone środki pieniężne w Punkcie Obsługi Klientów lub dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na wskazany rachunek bankowy podmiotu przyjmującego Zapisy, w którym osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne serii A dokonała Zapisu.
 5. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty, w wysokości określonej w ust. 1, powodowało nieważność Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne.
 6. Inwestorzy zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne serii A po dokonaniu wpłaty w wysokości, o której mowa w ust. 1, otrzymali pisemne potwierdzenie wpłat, odpowiednio:
  a) w przypadku wpłat dokonywanych gotówką oraz wpłat dokonywanych przelewem pisemne potwierdzenie wpłaty, wydawane po złożeniu Zapisu w Punkcie Obsługi Klientów, w którym Zapis został złożony;
  b) w przypadku składania Zapisu za pośrednictwem telefonu, faksu oraz przez internet, pisemne potwierdzenie wpłaty zostało wysyłane w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po opłaceniu Zapisu, drogą pocztową na adres wskazany w Zapisie.”
   

12. po art. 12 dodaje się art. 12a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 12a

 1. Wysokość wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano Zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego (wpłata na rzecz Funduszu), powiększonej o opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 8 ust. 6.
 2. Wpłata w ramach Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii może być opłacona wyłącznie środkami pieniężnymi w walucie polskiej.
 3. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii mogą być dokonywane gotówką lub przelewem na Rachunek Subskrypcji. W przypadku wpłat gotówką powinny one zostać dokonane w momencie składania Zapisu, a w przypadku wpłat przelewem, dyspozycja jego wykonania powinna zostać złożona najpóźniej w dniu dokonania Zapisu, przy czym środki pieniężne powinny wpłynąć na Rachunek Subskrypcji najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia Zapisu, w godzinach pracy Oferującego, jednakże nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty w godzinach pracy Oferującego. Zapis zostanie przyjęty, o ile Inwestor okaże pracownikowi Punktu Obsługi Klienta przyjmującemu zapis dowód dokonania wpłaty lub potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu na Rachunek Subskrypcji.
 4. Za termin dokonania wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na wskazany Rachunek Subskrypcji.
 5. Niedokonanie wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty, w wysokości określonej w ust. 1, powoduje nieważność Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne.
 6. Inwestorzy zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii po dokonaniu wpłaty w wysokości, o której mowa w ust. 1, otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat, odpowiednio:
  a) w przypadku wpłat dokonywanych gotówką oraz wpłat dokonywanych przelewem pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty jest wydawane w Punkcie Obsługi Klientów, w którym Zapis został złożony;
  b) w przypadku składania Zapisu za pośrednictwem telefonu, faksu oraz przez internet, pisemne potwierdzenie wpłaty jest wysyłane w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po opłaceniu Zapisu, drogą pocztową na adres wskazany w Zapisie.”


13. art. 13 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 13

 1. Zamknięcie subskrypcji i zakończenie przyjmowania Zapisów następuje z upływem wcześniejszego terminu:
  a) z upływem następnego Dnia Giełdowego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych Zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych;
  b) z upływem dnia wskazanego jako ostatni dzień przyjmowania Zapisów, zgodnie z art. 9 ust. 1.
 2. Towarzystwo przydziela Certyfikaty Inwestycyjne w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia subskrypcji.
 3. Towarzystwo będzie przydzielać Certyfikaty Inwestycyjne zgodnie z następującymi zasadami:
  a) o przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych serii A decyduje kolejność złożonych Zapisów w ten sposób, iż Inwestorom, którzy złożyli Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A przed dniem, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami osiągnęła co najmniej 10.000.000 (dziesięć milionów), zostaną przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii A w liczbie wynikającej ze złożonych ważnych Zapisów,
  b) Zapisy złożone w dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A objętych Zapisami osiągnie 10.000.000 (dziesięć milionów) oraz w następnym Dniu Giełdowym, zostaną proporcjonalnie zredukowane. Nieobjęte Certyfikaty Inwestycyjne serii A, które pozostaną po dokonaniu redukcji, zostaną przydzielone kolejno tym podmiotom, których Zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły Zapis na największą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Podmiotowi składającemu Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii A w żadnym przypadku nie zostanie przydzielona większa liczba Certyfikatów Inwestycyjnych niż liczba, na którą złożył Zapis,
  c) o przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii decyduje kolejność złożonych Zapisów w ten sposób, iż Inwestorom, którzy złożyli Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii przed dniem, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami osiągnęła co najmniej 10.000.000 (dziesięć milionów), zostaną przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii w liczbie wynikającej ze złożonych ważnych Zapisów,
  d) Zapisy złożone w dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii objętych Zapisami osiągnie 10.000.000 (dziesięć milionów) oraz w następnym Dniu Giełdowym, zostaną proporcjonalnie zredukowane. Nieobjęte Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii, które pozostaną po dokonaniu redukcji, zostaną przydzielone kolejno tym podmiotom, których Zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły Zapis na największą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii. Podmiotowi składającemu Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii w żadnym przypadku nie zostanie przydzielona większa liczba Certyfikatów Inwestycyjnych niż liczba, na którą złożył Zapis.
 4. Ułamkowe części Certyfikatów Inwestycyjnych nie będą przydzielane. Do zwrotu wpłat w części, za którą nie zostaną przydzielone Certyfikaty, stosuje się postanowienia art. 14 ust. 4.
 5. Można złożyć więcej niż jeden Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne. Zapisy złożone przez jednego Inwestora nie będą traktowane jako jeden Zapis.
 6. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów byłaby mniejsza niż 500.000 (pięćset tysięcy), emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A nie doszłaby do skutku. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest każdorazowo mniejsza niż 100.000 (słownie: sto tysięcy), dana emisja Certyfikatów nie dochodzi do skutku. W takim przypadku Fundusz przekaże informację o niedojściu emisji do skutku do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
 7. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Towarzystwo złożyło do właściwego sądu wniosek o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii Towarzystwo złoży do Sądu Rejestrowego wniosek o wpisanie danej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.
 8. Niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych i zarejestrowaniu Certyfikatów Inwestycyjnych, w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i zarejestrowaniu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii w KDPW, nastąpi wydanie Uczestnikom Certyfikatów Inwestycyjnych. Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych w stosunku do Uczestników, którzy posiadają rachunki papierów wartościowych prowadzone przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i złożyli Dyspozycję Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych na takim rachunku, nastąpi poprzez zapisanie Certyfikatów Inwestycyjnych na wskazanym rachunku. Wydanie Certyfikatów następuje w momencie zapisania Certyfikatu na rachunku papierów wartościowych Uczestnika.
 9. Uczestnicy, którzy nie posiadają rachunku papierów wartościowych lub nie złożyli Dyspozycji Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunku, zostaną wpisani jako nabywcy Certyfikatów Inwestycyjnych, w rejestrze Certyfikatów Inwestycyjnych prowadzonym przez Sponsora Emisji.
 10. W terminie 7 (siedmiu) Dni Giełdowych od rejestracji Certyfikatów Inwestycyjnych w KDPW, Punkty Obsługi Klientów lub Oferujący rozpoczną wydawanie potwierdzeń nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych podmiotom, które nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 8 ust. 8.
 11. Fundusz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, w przypadku Certyfikatów serii A, wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.
 12. Fundusz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.”

14. art. 14 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 14 

 1. Do dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych KNF może cofnąć zezwolenie na utworzenie Funduszu, jeżeli przy zbieraniu wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Towarzystwo naruszyło przepisy Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Statutu lub warunki zezwolenia KNF na utworzenie Funduszu.
 2. Zezwolenie na utworzenie Funduszu wygasa z mocy prawa w przypadku, gdy:
  a) Towarzystwo nie zbierze wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii A w minimalnej wysokości określonej w Statucie w terminie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A;
  b) Towarzystwo nie złoży wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych przed upływem 6 (sześciu) miesięcy licząc od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu.
 3. Towarzystwo w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:
  a) upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 lit. b), lub
  b) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stało się prawomocne, lub
  c) w którym decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, lub
  d) upływu terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A i niedojścia tej emisji do skutku, zwraca środki pieniężne, którymi Inwestor opłacił Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne wraz z opłatą za wydanie Certyfikatów, na rachunek Inwestora wskazany w Zapisie. Zwrot opłaty za wydanie Certyfikatów oraz środków pieniężnych następuje wraz z odsetkami od środków pieniężnych przeznaczonych na opłacenie Zapisu naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w lit. a)-d) powyżej. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.
 4. W przypadku nieprzydzielenia lub przydzielenia mniejszej liczby Certyfikatów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 13, Towarzystwo rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat na nabycie Certyfikatów, w części za którą nie zostały przydzielone Certyfikaty wraz z odsetkami od części wpłaty, za którą nie zostały przydzielone Certyfikaty, naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza do dnia dokonania przydziału, oraz zwrotu opłaty za wydanie Certyfikatów. Zwrot wpłat wraz z odsetkami oraz opłat za wydanie Certyfikatów następuje na rachunek wskazany w Zapisie, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania przydziału. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.
 5. W przypadku niedokonania pełnej wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne, odpowiedniej do wartości wskazanej w Zapisie, oraz zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, lub złożenia niepełnego lub nienależycie wypełnionego formularza Zapisu i nieprzydzielenia w związku z tym Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo zwróci w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania Zapisów, bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, kwotę wpłaty wraz z opłatą za wydanie Certyfikatów na rachunek wskazany w Zapisie.
 6. Za dzień dokonania wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Towarzystwa.
 7. Fundusz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji i niedojścia emisji tej serii do skutku, w przypadku gdy:
  a) liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 100.000 (sto tysięcy), zwraca środki pieniężne, którymi Inwestor opłacił Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne wraz z opłatą za wydanie Certyfikatów, na rachunek bankowy lub inwestycyjny wskazany przez Inwestora w Zapisie. Zwrot środków pieniężnych następuje wraz z odsetkami w wysokości naliczonej przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia przesłanki wymienionej w pkt a) powyżej. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.
 8. W przypadku nieprzydzielenia lub przydzielenia mniejszej liczby Certyfikatów kolejnych emisji, zgodnie z zasadami określonymi powyżej, Fundusz rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat na nabycie Certyfikatów oraz zwrotu opłaty za wydanie Certyfikatów w części, za którą nie zostały przydzielone Certyfikaty wraz z odsetkami od części wpłaty i opłat za wydanie Certyfikatów, za które nie zostały przydzielone Certyfikaty, w wysokości naliczonej przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza do dnia dokonania przydziału. Zwrot wpłat oraz opłat za wydanie Certyfikatów wraz z odsetkami następuje na rachunek bankowy lub inwestycyjny wskazany przez Inwestora w Zapisie, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania przydziału. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.
 9. W przypadku niedokonania pełnej wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji, odpowiedniej do wartości wskazanej w Zapisie, oraz zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, lub złożenia niepełnego lub nienależycie wypełnionego formularza Zapisu i nieprzydzielenia w związku z tym Certyfikatów Inwestycyjnych, Fundusz zwróci bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań kwotę wpłaty wraz z opłatą za wydanie Certyfikatów na wskazany w Zapisie rachunek bankowy lub inwestycyjny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji.
 10. Za dzień dokonania zwrotu wypłat uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.”

15. art. 39 ust. 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Niezwłocznie po ustaleniu WANCI Fundusz podaje tę wartość do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w art. 39 ust. 3.”

16. art. 41 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. W przypadku odmowy podania danych identyfikujących Fundusz może odmówić przyjęcia/realizacji Zapisu oraz ma prawo wstrzymać realizację zgłoszonego żądania wykupienia Certyfikatów w przypadkach określonych przez prawo, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o terroryzmu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276).”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 16 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 16 powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem 13 października 2011 r.

 

Wróć do listy