Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

19-02-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 („Fundusz”):

1)        w art. 19 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu określonym poniżej:
„2a. Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:
a)   kontrakty terminowe na indeksy giełdowe,
b)   kontrakty terminowe, dla których bazę stanowią dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe (bond futures, currency forward, currency futures, forward rate agrement),
c)   opcje, dla których bazę stanowią kursy walut, stopy procentowe lub indeksy giełdowe (currency options, interest rate options, index options),
d)   transakcje wymiany płatności walutowych lub odsetkowych (FX swap, interest rate swap, currency interest rate swap).”;
2)        w art. 19 Statutu po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu określonym poniżej:
„6. Dokonując lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, Fundusz kieruje się kryteriami takimi jak: zgodność instrumentów bazowych ze strategią i celem inwestycyjnym Funduszu, płynność notowań, dostępność, efektywność rozumianą jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego oraz koszty ponoszone w celu zajęcia pozycji na Instrumentach Pochodnych w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia lub sprzedaży instrumentu bazowego.”
 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 2 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 2 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 20 maja 2014 r.
Wróć do listy