Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Dochodowych Surowców

19-02-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców („Fundusz”):

1.        Art. 19 statutu Funduszu otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Artykuł 19
1.   Fundusz może dokonywać lokat w następujące rodzaje Pochodnych Instrumentów Towarowych:
a)   kontrakty terminowe futures, dla których bazę stanowią indeksy rynków towarowych lub surowce i towary wchodzące w skład Indeksu, w szczególności reprezentujące następujące sektory rynku towarowego: energetyczny, produktów rolnych, metali przemysłowych i metali szlachetnych;
b)   opcje kupna, dla który bazę stanowią indeksy rynków towarowych lub surowce i towary wchodzące w skład Indeksu, w szczególności reprezentujące następujące sektory rynku towarowego: energetyczny, produktów rolnych, metali przemysłowych i metali szlachetnych.
2.   Z nabywaniem Pochodnych Instrumentów Towarowych związane są następujące ryzyka:
a)   ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: ceny rynkowe surowców i towarów, kursy walut lub wartości rynkowych stóp procentowych; w celu pomiaru ryzyka rynkowego Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Pochodne Instrumenty Towarowe, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik;
b)    ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie Pochodnych Instrumentów Towarowych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu; w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Pochodne Instrumenty Towarowe w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI;
c)   ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu – zamknięcia pozycji na Pochodnych Instrumentach Towarowych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu; w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje oceny stosunku wielkości planowanej pozycji w danym Pochodnym Instrumencie Towarowym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym instrumencie, przy uwzględnieniu dostępności odpowiednich informacji;
d)   ryzyko niedopasowania wyceny Pochodnego Instrumentu Towarowego do wyceny bazy Pochodnego Instrumentu Towarowego; Fundusz dokonuje pomiaru zmienności bazy Pochodnego Instrumentu Towarowego;
e)   ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych; Fundusz dokonuje pomiaru parametrów zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich wielkości.
3.   Fundusz będzie nabywał Pochodne Instrumenty Towarowe wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
a)   instrumentami bazowymi dla Pochodnych Instrumentów Towarowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie uznane indeksy rynków towarowych, w szczególności Indeks, lub surowce i towary wchodzące w skład Indeksu, w szczególności reprezentujące następujące sektory rynku towarowego: energetyczny, produktów rolnych, metali przemysłowych i metali szlachetnych;
b)   Fundusz będzie dokonywał lokat w Pochodne Instrumenty Towarowe w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, w szczególności: w celu uzyskania ekspozycji portfela na rynku towarów i surowców;
c)   W ramach dokonywania lokat w Pochodne Instrumenty Towarowe Fundusz może zajmować wyłącznie długie pozycje na kontraktach futures oraz opcjach kupna z zachowaniem opisanych w punkcie a) warunków dotyczących instrumentów bazowych;
d)   wartość pozycji Funduszu w bazie Pochodnych Instrumentów Towarowych, obliczona zgodnie z metodą zaangażowania określoną w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu, w przypadku wyboru tej metody dla Funduszu – jako metody obliczania całkowitej ekspozycji Funduszu.
4.   Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Pochodne Instrumenty Towarowe wyznacza się poprzez obliczenie całkowitej ekspozycji Funduszu, zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI. Zasady wyboru metody pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu oraz warunki jej zmiany określa procedura wdrożona i stosowana przez Towarzystwo. Towarzystwo zamieszcza informacje o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu w sprawozdaniu finansowym Funduszu.
5.   Kryteria doboru Pochodnych Instrumentów Towarowych to:
a)   zgodność instrumentów bazowych ze strategią i celem inwestycyjnym Funduszu,
b)   analiza czynników wpływających na popyt i podaż w odniesieniu do danych surowców i towarów,
c)   zapotrzebowanie na surowce i towary w gospodarce światowej z uwzględnieniem stanu ich zapasów,
d)   czynniki pogodowe,
e)   analiza techniczna notowań,
f)    koszty transakcyjne,
g)   płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartości Aktywów Netto Funduszu,
h)   dostępność.”
 
Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 1 powyżej nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 1 powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 20 maja 2014 r.
Wróć do listy