Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu

28-05-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu („Fundusz”):

1. w art. 2 definicja „Stopa Udziału” otrzymuje następujące brzmienie:
„Stopa Udziału – oznacza określony procentowo udział w zmianie wartości koszyków akcji, indeksów lub kursów walut wyrażonej Premią Inwestycyjną; Stopa Udziału służy do wyznaczania Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, do której osiągnięcia dąży Fundusz na koniec każdego Okresu Rozliczeniowego.”

2. art. 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 10a, Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B będą przyjmowane w dniach od 1 września 2008 roku do 10 października 2008 roku. Otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów, a zamknięcie subskrypcji nastąpi z upływem dnia zakończenia przyjmowania Zapisów”
3. art. 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Fundusz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne i niedojścia emisji do skutku zwraca środki pieniężne, którymi Inwestor opłacił Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii B wraz z opłatą manipulacyjną, na rachunek Inwestora wskazany w Zapisie. Zwrot środków pieniężnych następuje wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia przesłanki wymienionej powyżej. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.”

4. art. 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Stosowanie strategii zabezpieczania portfela będzie polegało na ulokowaniu części portfela Funduszu, zwanego dalej częścią dłużną, w nominowane w złotych instrumenty wymienione w art. 16 ust. 1 lit. a)–c) oraz, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 4 lit. a), w instrumenty wymienione w art. 16 ust. 1 lit. d), oraz na ulokowaniu pozostałej części portfela, zwanej częścią ryzykowną, w instrumenty wymienione w art. 16 ust. 1 lit. d).”

5. art. 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem art. 16 ust. 4 lit. a), w części dłużnej portfela inwestycyjnego Fundusz będzie lokował Aktywa Funduszu w nominowane w złotych dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz złotowe depozyty bankowe. Głównym kryterium doboru instrumentów dłużnych do portfela Funduszu jest zabezpieczenie WANCI przed spadkiem poniżej Poziomu Ochrony Kapitału, na koniec danego Okresu Rozliczeniowego, w którym Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela. Fundusz dąży do nabycia instrumentów dłużnych, których średni termin wymagalności będzie przypadał możliwie blisko końca danego Okresu Rozliczeniowego. Udział dłużnych papierów wartościowych, w tym Instrumentów Rynku Pieniężnego, emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez inne podmioty niż wskazane powyżej nie będzie przekraczać 5% (pięciu procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu.”

6. art. 15 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Inwestycje Funduszu w części ryzykownej portfela będą miały charakter pasywny. Oznacza to, że Fundusz będzie dążył do utrzymywania maksymalnego zaangażowania w części ryzykownej dopuszczalnego w ramach stosowanej strategii zabezpieczania portfela. Kryterium doboru instrumentów finansowych w tej części portfela będzie zgodność z celem inwestycyjnym Funduszu, a w szczególności możliwość uzyskania na koniec każdego Okresu Rozliczeniowego, w którym Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela, przybliżonej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny wyrażonej wzorem określonym w ust. 5. Ekspozycja portfela w części ryzykownej może być realizowana przy wykorzystaniu następujących technik inwestycyjnych:
a) zawieranie kontraktów opcyjnych na koszyki akcji, indeksy lub kursy walut,
b) zawieranie kontraktów typu swap, na mocy których Fundusz zobowiązuje się do przenoszenia na drugą stronę takiego kontraktu praw do strumieni pieniężnych generowanych przez instrumenty wchodzące w skład części dłużnej portfela Funduszu w zamian za płatności analogiczne do generowanych przez opcje dotyczące koszyków akcji, indeksów lub kursów walut.”

7. art. 15 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Fundusz może krótkoterminowo utrzymywać środki w EUR lub USD wyłącznie w celu nabywania lokat do części ryzykownej portfela lub w wyniku zbycia lokat z tej części portfela”

8. art. 16 ust. 1 lit c otrzymuje następujące brzmienie:
„c) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub Instytucjach Kredytowych”.

9. art. 16 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Lokaty, o których mowa w ust. 1 lit. a)–b) oraz d)–e), mogą być przez Fundusz nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne. Lokaty w instrumenty wymienione w lit. d) mają na celu osiąganie zysków w wyniku zmiany wartości koszyków akcji, indeksów lub kursów walut, a także zabezpieczenie części dłużnej portfela inwestycyjnego Funduszu przed spadkiem poniżej Poziomu Ochrony Kapitału na koniec danego Okresu Rozliczeniowego”.

10. art. 16 ust. 4 lit a otrzymuje następujące brzmienie:
„a) instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie: akcje, indeksy, waluty (w części ryzykownej portfela inwestycyjnego) oraz dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub stopy procentowe (w części dłużnej portfela inwestycyjnego);”

11. art. 16 ust. 4 lit b otrzymuje następujące brzmienie:
„b) Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, w szczególności: w celu uzyskania ekspozycji na dane koszyki akcji, indeksy lub waluty w ramach ryzykownej części portfela Funduszu oraz w celu zabezpieczenia części dłużnej portfela inwestycyjnego Funduszu przed spadkiem poniżej Poziomu Ochrony Kapitału na koniec danego Okresu Rozliczeniowego”.

12. art. 17 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:
„6. Łączna wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych ze wszystkimi podmiotami, nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu.”

13. art. 19 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 19
Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innymi funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo. Fundusz niezwłocznie informuje o istotnych warunkach zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.” 


Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 2-3 oraz pkt 8 i pkt 13 wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 28 maja 2008 r. Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 1 oraz pkt 4-7 i pkt 9-12 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 28 sierpnia 2008 r.

 

Wróć do listy