Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu

20-08-2008

 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego  Zamkniętego Korzystnego Kursu („Fundusz”):
1.     w art. 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 10a, Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B będą przyjmowane w dniach od 29 września 2008 roku do 24 października 2008 roku. Otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów, a zamknięcie subskrypcji nastąpi z upływem dnia zakończenia przyjmowania Zapisów.”
2.     art. 10a otrzymuje następujące brzmienie:
„1.   Terminy subskrypcji i przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B oraz dokonywania wpłat mogą zostać zmienione przez Fundusz i podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. poprzez przekazanie informacji do KNF, GPW, a po upływie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 33 ust. 2, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem otwarcia subskrypcji.
2.     Fundusz nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B może postanowić o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów, przy czym termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o 4 (cztery) tygodnie. Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. poprzez przekazanie informacji do KNF, GPW, a po upływie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 33 ust. 2.
3.     Termin przyjmowania Zapisów nie może być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące.”
3.     w art. 12 ust. 1 pkt b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b)   z upływem dnia wskazanego jako ostatni dzień przyjmowania Zapisów, zgodnie z art. 10 i 10a.”
4.     w art. 17 dodano ust. 7 o następującym brzmieniu:
„7.   Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznaczone jest jako łączna suma bezwzględnej wartości Instrumentów Pochodnych wykazanej w księgach rachunkowych Funduszu; wyznaczone w powyższy sposób maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wynosi 80% (osiemdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1, 2, 3 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 20 sierpnia 2008 r.
Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 4 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu.
 
Wróć do listy