Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Multi Inwestycja

13-10-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja („Fundusz”):

1.        Art. 18 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:
a)    kontrakty terminowe na indeksy giełdowe lub akcje,                
b)    kontrakty terminowe, dla których bazę stanowią dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe (bond futures, forward rate agreement, currency forward, currency futures),
c)    opcje, dla których bazę stanowią kursy walut, stopy procentowe lub indeksy rynków akcji (interest rate options, currency options, equity index options),
d)    transakcje wymiany płatności walutowych i/lub odsetkowych (FX swap, interest rate swap, currency interest rate swap),
e)     kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, dla których podstawę ustalenia ceny stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych wskazane w pkt b),”
2.        Art. 18 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„5.    Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznaczone jest jako łączna wartość papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, walut stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych, w przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią indeksy – jako iloczyn wartości indeksu oraz odpowiedniego mnożnika, zgodnego ze standardem kontraktu, a w przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią stopy procentowe – wartość nominalna tych Instrumentów Pochodnych. W przypadku opcji wartość pozycji w instrumencie bazowym wyznacza się jako iloczyn wartości nominalnej transakcji i prawdopodobieństwa realizacji opcji (współczynnika delta). Wyznaczone w powyższy sposób maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wynosi 200% (dwieście procent) wartości Aktywów Funduszu.”
3.        Art. 20 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1.    Udział akcji, innych instrumentów udziałowych oraz Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt a) Statutu, oraz opcji na indeksy rynków akcji, nie może stanowić łącznie więcej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 3 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 3 powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 14 stycznia 2012 r.
Wróć do listy