Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

07-11-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej Fundusz):

1. w art. 1 pkt 5 treść definicji „Depozytariusz” otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Depozytariusz – oznacza Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa”;

2. w art. 1 pkt 38 treść definicji „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych” otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z
2014 r. poz. 157 z późn. zm.)”

3. art. 6 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.”;

4. art. 30 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Każdorazowo po dokonaniu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie, chyba że Uczestnik wyraził pisemną zgodę na doręczanie tych potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, w innych terminach wskazanych przez Towarzystwo lub na ich osobisty odbiór. Potwierdzenie w szczególności określa:

dane identyfikujące Uczestnika oraz numer Subrejestru,

datę sporządzenia,

nazwę Funduszu i nazwę Subfunduszu,

liczbę i wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu będących przedmiotem Zlecenia,

liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu Zlecenia,

datę wykonania Zlecenia,

-    a w przypadku uczestnika, będącego osobą fizyczną również kwotę potraconego podatku dochodowego oraz kwotę uzyskaną po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa i potrąceniu należnego podatku.”

5. art. 30 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:         

„Z zastrzeżeniem ust. 4, potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 może być przekazane w formie wydruku komputerowego nieopatrzonego podpisem i będzie wysłane zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika listem zwykłym lub pocztą elektroniczną, albo udostępnione poprzez Internet na stronie internetowej wskazanej przez Towarzystwo lub Fundusz, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni po zrealizowaniu Zlecenia, chyba że opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”

6. w art. 30 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:       

„W przypadku dostarczania potwierdzeń za pomocą technik teleinformatycznych, Fundusz zapewnia użycie technik zapewniających poufność, możliwość odczytu i wydruku oraz integralność danych.”;

7. art. 42 ust. 1 lit. b) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„b) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie zawarta z innym depozytariuszem umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu”.

8. art. 131b ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:     

„1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, jeżeli WANS przewyższa kwotę 5.000.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.”;   

9. art. 131b ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:     

„2. Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może nastąpić w okresie od dnia 1 października danego roku kalendarzowego, do dnia przypadającego najpóźniej na dzień ustalenia Uczestników uprawnionych do otrzymania dochodów, o którym mowa w art. 131a, ust. 6 Statutu. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;         

10. art. 131b ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:     

„3. Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może rozpocząć ponowne zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu po dniu ustalenia Uczestników uprawnionych do otrzymania dochodów, o którym mowa w art. 131a, ust. 6 Statutu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego.”;          

11. w art. 131b dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:   

„4. W przypadku podjęcia decyzji o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, na zasadach określonych w ust. 1 i 2, wyznaczany jest dzień, od którego następuje wznowienie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;    

12. w art. 131b dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:   

„5. Fundusz ogłosi o zawieszeniu i wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, nie później niż następnego dnia po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa oraz niezwłocznie udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Dystrybutorów. Ogłoszenie o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu będzie zawierać w szczególności informacje o: okresie planowanego zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, sposobie rozliczenia zwrotów wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz może wskazywać programy oszczędnościowe, tj. Plany Oszczędnościowe lub pracownicze programy emerytalne obsługiwane przez Fundusz, IKE lub IKZE, w ramach których zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie zostanie wprowadzone.”       

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 7 listopada 2016 r.

 

Wróć do listy