Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

31-12-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej: Fundusz), polegające na tym, że w art. 121 ust. 3 otrzymuje brzmienie:           

„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w art. 120b ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 120a ust. 2 lit. a)-b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.” 

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wejdą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 kwietnia 2017 r.

Wróć do listy