Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

26-04-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1.        art. 41 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Na stronie internetowej http://www.bphtfi.pl/ Fundusz publikuje:
a)          prospekt informacyjny,
b)          kluczowe informacje dla inwestorów,
c)          aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym,
d)          zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,
e)          roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe obejmujące Subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego Subfunduszu,
f)           Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa,
g)          cenę zbycia i cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu,
h)          informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000,- (dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych,
i)            informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej poziomu 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych,
j)            pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”;
2.        art. 41 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów.”; 
3.        art. 51 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 3% (trzy procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
4.        art. 57 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
5.        art. 65 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
6.        art. 72 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 3% (trzy procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
7.        art. 77 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. Instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, i należności stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS. Subfundusz będzie dokonywał inwestycji w instrumenty dłużne na rynkach europejskich, azjatyckich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP). Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych do portfela inwestycyjnego Subfunduszu to:
a)          analiza sytuacji makroekonomicznej krajów, w których Subfundusz inwestuje środki,
b)          prognozy Subfunduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych w poszczególnych krajach, w których Subfundusz inwestuje,
c)          płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne,
d)          ocena ryzyka kredytowego emitenta.”;
8.        art. 77 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. W zakresie inwestycji Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie stosuje się postanowień art. 9 ust. 7 lit. a) i b).”;
9.        art. 78 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 2% (dwa procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
  10.         art. 85 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
  11.         art. 91 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. W zakresie inwestycji Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie stosuje się postanowień art. 9 ust. 7 lit. a) i b).”;
  12.         art. 92 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 1% (jeden procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
  13.         art. 97 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. W zakresie inwestycji Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie stosuje się postanowień art. 9 ust. 7 lit. a) i b).”;
  14.         art. 98 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 1% (jeden procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
  15.         art. 103 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. W zakresie inwestycji Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie stosuje się postanowień art. 9 ust. 7 lit. a) i b).”;
  16.         art. 104 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 1% (jeden procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
  17.         art. 110 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 2,5% (dwa i pół procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
  18.         art. 116 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
  19.         art. 122 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
  20.         art. 128 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 3% (trzy procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
  21.         art. 134 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
  22.         art. 140 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt  1 – 22  powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-2 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem
26 kwietnia 2013 r.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 3- 22 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj.
z dniem 27 lipca 2013 r.
Wróć do listy