Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5

07-11-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 (dalej Fundusz):

1. w art. 2 treść definicji „Depozytariusz” otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Depozytariusz – oznacza Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa”;

2. w art. 2 treść definicji „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych” otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z
2014 r. poz. 157 z późn. zm.)”

3. art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.”;

4. art. 40 ust. 1 lit. b) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„b) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie zawarta z innym depozytariuszem umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu”.

 

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 7 listopada 2016 r.

Wróć do listy