Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5

21-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 (po zmianie: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5; dalej Fundusz), polegające na tym, że:

1.            zmienia się nazwę BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5.

2.            art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1.          Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 i zwany jest dalej „Funduszem”. Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5.”.

3.            art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym  na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz niniejszego Statutu.”.

4.            art. 1 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3.          Niniejszy Statut, określający w szczególności cel i zasady funkcjonowania Funduszu, a także prawa i obowiązki Uczestników, został nadany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.”.

5.            art. 1 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4.          Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w niniejszym Statucie i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”.

6.            w art. 2 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:

Fundusz – oznacza Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5.”.

7.            w art. 2 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:

Statut – oznacza niniejszy Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5.”.

8.            w art. 2 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

Towarzystwo – oznacza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.”.

9.            art. 12 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 9, wpłaty mogą być dokonywane gotówką w Punkcie Obsługi Klientów lub przelewem na wskazany rachunek bankowy podmiotu przyjmującego Zapisy. Wpłaty mogą być dokonywane wymienionymi wyżej metodami płatności łącznie. Każdy przelew powinien zawierać adnotację: „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5”. Środki pieniężne otrzymane przez podmiot przyjmujący Zapisy tytułem wpłat na rzecz Funduszu i opłaty manipulacyjnej będą przekazywane przez ten podmiot na oddzielne rachunki bankowe Towarzystwa, prowadzone przez Depozytariusza, niezwłocznie po ich otrzymaniu.”.

10.          art. 39 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Wszelkie zmiany Statutu będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej http:\\www.rockbridge.pl\.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

Wróć do listy