Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja

31-07-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja („Fundusz”):

1)        w art. 2 definicja Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych, otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Rozporządzenie w Sprawie Instrumentów Pochodnych – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz.U. z 2013 Poz. 536).”;
2)        w art. 2 po definicji Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych dodaje się definicję Rozporządzenia w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o następującym nowym brzmieniu:
„Rozporządzenie w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 poz. 538).”;
3)        art. 18 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„INSTRUMENTY POCHODNE
Artykuł 18
1.   Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:
    a)      kontrakty terminowe na indeksy giełdowe lub akcje,
    b)      kontrakty terminowe, dla których bazę stanowią dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe (bond futures, forward rate agreement, currency forward, currency futures),
    c)       opcje, dla których bazę stanowią kursy walut, stopy procentowe lub indeksy rynków akcji (interest rate options, currency options, equity index options),
    d)      transakcje wymiany płatności walutowych i/lub odsetkowych (FX swap, interest rate swap, currency interest rate swap),
    e)       kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, dla których podstawę ustalenia ceny stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych wskazane w pkt b).

2.   Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych, w tym również Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, związane są następujące główne rodzaje ryzyka:
a)    ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: indeksy, ceny instrumentów finansowych, kursy walut lub wartości rynkowych stóp procentowych; w celu pomiaru ryzyka rynkowego Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik;
b)     ryzyko kontrahenta, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku braku wywiązania się ze zobowiązań przez strony umów, z którymi Fundusz będzie dokonywał transakcji mających za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; ryzyko kontrahenta mierzone jest zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 lit. a);
c)     ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu; w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI;
d)     ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu – zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu; w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje oceny stosunku wielkości planowanej pozycji w danym Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym instrumencie, przy uwzględnieniu dostępności odpowiednich informacji;
e)     ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego; Fundusz dokonuje pomiaru zmienności bazy Instrumentu Pochodnego;
f)      ryzyko rozliczenia transakcji, tj. ryzyko, że kontrahent Funduszu nie dostarczy Instrumentu Pochodnego lub nie dokona zapłaty pomimo wywiązania się Funduszu z zobowiązania wynikającego z transakcji; Fundusz dokonuje pomiaru liczby błędnie  rozliczonych transakcji w stosunku do całkowitej liczby transakcji na danym Instrumencie Pochodnym;
g)     ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych; Fundusz dokonuje pomiaru parametrów zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich wielkości.

3.   Fundusz będzie nabywał Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
a)    instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie: papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, indeksy, kursy walut, oraz stopy procentowe;
b)    instrumentami bazowymi dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych mogą być również kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych;
c)    Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, to znaczy:
      – w przypadku nabycia przez Fundusz obligacji o oprocentowaniu stałym – w celu modyfikacji ich oprocentowania na zmienne dla zabezpieczenia portfela Funduszu przed spadkiem wartości na skutek wzrostu stóp procentowych,
      – w przypadku nabycia instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych – w celu zmniejszenia ryzyka kursowego,
      – w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej charakteryzującego portfel inwestycyjny Funduszu poprzez zmniejszenie wrażliwości wartości tego portfela na zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych,
      – w celu zabezpieczenia stopy procentowej, według której będą realizowane przyszłe lokaty Funduszu, w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa dokonania przez Fundusz lokaty oraz pod warunkiem, że planowany termin dokonania lokaty nie przekracza 3 miesięcy,
      – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, indeksów lub cen instrumentów finansowych zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
      – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych i Statucie, poprzez zawarcie transakcji arbitrażowej dotyczącej poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, indeksów lub cen instrumentów finansowych, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
d)    łączna ekspozycja na instrumentach bazowych uzyskana poprzez bezpośrednie lokowanie w te instrumenty oraz poprzez zajęcie pozycji na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, nie będzie przekraczać zgodnego ze Statutem poziomu ekspozycji dotyczącego tych instrumentów bazowych;
e)    w przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:
i)   transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z bankami krajowymi, bankami zagranicznymi lub Instytucjami Kredytowymi;
ii)  dany Niewystandaryzowany Instrument Pochodny powinien być kwotowany z co najmniej miesięczną częstotliwością, przy czym różnica pomiędzy kwotowaną ceną kupna i kwotowaną ceną sprzedaży nie może przekraczać 5% (pięciu procent) wartości nominalnej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z Dnia Wyceny.

4.   Fundusz zawiera umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach opisanych poniżej:
a)    Fundusz ustala wartość ryzyka kontrahenta, rozumianą jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; przy ustalaniu niezrealizowanego zysku nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawieraniu transakcji, w szczególności wartości zapłaconej premii przy zakupie opcji; jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta jest wyznaczana jako różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile spełnione są warunki określone w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych;
b)    wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do jednego podmiotu z tytułu Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu, a łączna wartość ryzyk kontrahenta w odniesieniu do wszystkich podmiotów z tytułu Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych nie może przekraczać 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Funduszu.

5.   Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 20, limitów inwestycyjnych określonych w art. 145 ust. 3, 4 lub 7 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub walut stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych.

6.   Jeżeli papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument Pochodny, wartość instrumentu uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych.

4)        art. 19 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Artykuł 19
1.     Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot będące Towarami kontrakty terminowe na metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe lub indeksy surowcowe.

2.     Z nabywaniem Towarów związane są następujące główne rodzaje ryzyka:
a)    ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe lub indeksy surowcowe; w celu pomiaru ryzyka rynkowego Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Towary, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik;
b)    ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych inwestowanie w Towary może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu, w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Towary w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI;
c)     ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu – zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu; Fundusz dokonuje oceny stosunku wielkości planowanej pozycji w danym Towarze do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym instrumencie, przy uwzględnieniu dostępności odpowiednich informacji;
d)     ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych; Fundusz dokonuje pomiaru parametrów zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich wielkości.

3.     Fundusz będzie nabywał będące Towarami kontrakty terminowe wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
a)    instrumentami bazowymi dla będących Towarami kontraktów terminowych mogą być wyłącznie: metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe i indeksy surowcowe;
b)    Fundusz będzie dokonywał lokat w Towary w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, to znaczy:
      – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na rynku towarowym, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
      – w przypadku jednoczesnego nabycia i sprzedaży przez Fundusz będących Towarami kontraktów terminowych na określone metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe lub indeksy surowcowe (transakcje typu spread) – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na zmiany różnicy cen określonej pary Towarów, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu.”

5)        art. 20 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„LIMITY I OGRANICZENIA INWESTYCYJNE
Artykuł 20
1.     Udział akcji, innych instrumentów udziałowych oraz Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt a) Statutu, oraz opcji na indeksy rynków akcji, nie może stanowić łącznie więcej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu.

2.     Bezwzględny udział będących Towarami kontraktów terminowych, których bazę stanowi ten sam metal, surowiec energetyczny, towar rolny lub produkt żywnościowy, nie może stanowić łącznie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu. Udział kontraktów terminowych liczony jest jako wartość Towaru stanowiącego bazę wskazanych powyżej Instrumentów Pochodnych.

3.     Przedmiotem Krótkiej Sprzedaży mogą być wyłącznie lokaty wskazane w art. 16 ust. 1 pkt a) lub e). Wartość papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży wyemitowanych przez jeden podmiot nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem, że udział papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, może stanowić do 100% (stu procent) wartości Aktywów Funduszu.

4.     Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne i Towary wyznacza się poprzez obliczenie całkowitej ekspozycji Funduszu, zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI.

5.      Zasady wyboru metody pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu oraz warunki jej zmiany określa procedura wdrożona i stosowana przez Towarzystwo. Towarzystwo zamieszcza informacje o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu w sprawozdaniu finansowym Funduszu.

6.     Fundusz może lokować do 100% (stu procent) wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 5 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 5 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 1 listopada 2013 r.

 

Wróć do listy