Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji

30-12-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji (dalej Fundusz):

w art. 38 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„a) dla akcji będzie stosowana metoda wyceny w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy uwzględnieniu każdej istotnej zmiany wartości godziwej, o której wiadomo Funduszowi, przy czym, przez wycenę aktywów w powyższy sposób rozumie się korygowanie ceny nabycia akcji do  wartości godziwej, którą określa się za pomocą powszechnie stosowanych metod estymacji.

Wartość godziwą akcji, udziałów i papierów wartościowych, innych niż dłużne papiery wartościowe, wyemitowanych przez spółki celowe Funduszu wyznacza się metodą skorygowanych aktywów netto. Tak wyznaczona wartość spółek może być korygowana o informacje znane Funduszowi, wpływające na wartość godziwą,  a nieuwzględnione w wycenie spółek,” 

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 30 grudnia 2016 r.

Wróć do listy